วิสัยทัศน์

"โรงเรียนสองพิทยาคมน่าอยู่ ครูสอนดี ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล"

" พันธกิจ "

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และรับผิดชอบต่อสังคม

3. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

5. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพทั้งองค์กร

6. กระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการศึกษาให้เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน ชุมชน สังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

"คุณธรรมดี กีฬาเด่น เน้นวิชาการ สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง"

1. นักเรียนเป็นคนยุคใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและบุคลากรมืออาชีพ

3. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

"สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอำเภอสอง"

1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา

4. พัฒนาการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการศึกษา

5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย