ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมบูรณ์

16 พ.ค. 2516 - 1 ต.ค. 2516

นายบุญเพ็ญ ทองช่วย

1 ต.ค. 2516 - 7 มิ.ย. 2527

นายประหยัด บุญยงค์

7 มิ.ย. 2527 - 1 ก.ค. 2529

นายถนอม อินกัน

1 ก.ค. 2529 - 27 ต.ค. 2533

นายสุพงษ์ รังษี

27 ต.ค. 2533 - 6 ต.ค. 2534

นายเกษม ศิริวรัญญา

7 ต.ค. 2534 - 1 พ.ย. 2537

นายพิทักษ์ บุญญเวทย์

2 พ.ย. 2537 - 30 ธ.ค. 2541

นายนคร ถานะวุฒิพงศ์

4 ม.ค. 2542 - 13 ก.ย. 2543

นายปรีชา บำบัด

14 ก.ย. 2543 - 7 ม.ค. 2551

นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย

8 ม.ค. 2551 - 11 ม.ค. 2553

นายเลิศชาย รัตนะ

11 ม.ค. 2553 - 17 ธ.ค. 2558

นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์

18 ธ.ค. 2558 - 6 ธ.ค. 2562