ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสองพิทยาคม เดิมชื่อว่า “โรงเรียนสอง” สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 – ป.7) ปี พ.ศ. 2503 ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต่อมาได้มีการขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) ทำให้มีจำนวนนักเรียนมาเข้าเรียนลดลง จนถึงปี 2517 เป็นปีสุดท้ายที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา

พ.ศ. 2516 กระทรวงศึกษาธิการ (นายอภัย จันทวิมล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2516 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสองพิทยาคม” เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) มีนักเรียน จำนวน 100 คน ครู 3 คน นักการภารโรง 1 คน

พ.ศ. 2524 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดสอนชั้น ม.ศ. 4 จำนวน 2 ห้องเรียน และ ม. 4 จำนวน 3 ห้องเรียน

พ.ศ. 2545 เข้าโครงการนำร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

พ.ศ. 2546 เข้าโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน และได้รับการรับรองเป็น“โรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550 พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านโรงเรียนสองพิทยาคม ได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐานของโรงเรียนในฝัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและการผลิตสื่อ ICT โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนทุกปี

พ.ศ. 2551 ได้รับเลือกเป็น โรงเรียนผู้นำ 26 ICT โรงเรียนในฝัน

พ.ศ. 2551 เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับกลุ่มจังหวัด ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2551

พ.ศ. 2554 โรงเรียน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554 และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีคะแนนรวมเท่ากับ 84.90

พ.ศ. 2562 โรงเรียน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. รอบสี่ เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน