คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายลิขิต จันทร์ยอด

ประธานคณะกรรมการฯ

นายนิยม ไทยเก่ง

นายดิเรก คุ้มเนตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระศักดิ์ ปรีชาสุปัญญา

นายสมมิตร เสาวะระ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระชาติ สายใจ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสนิท เวียงนาค

นายสรวง ลือโฮ้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดาบตำรวจเทียนทอง สายใจ

ผู้แทนศิษย์เก่า

ผู้ทรงคุณวุฒิ

พระอนุสรณ์ กิตติวณโณ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

นางกชกร เกยงค์

ผู้แทนส่วนท้องถิ่น

นายนคร บุญญาสัย

ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายฉลองรัฐ ธรรมสอน

จ่าสิบเอกสายเทพ ผ่องแผ้ว

ผู้แทนครู

นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการและเลขานุการ