ภาพกิจกรรมแต่ละปีการศึกษา 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-ปัจจุบัน