ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
..........................................

ตามที่โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ดําเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ระหว่างวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2567 นั้น บัดนี้ โรงเรียนสองพิทยาคม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบฯ-วิชาเอก วิทยา.pdf

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

ระดับชั้น ม.1, 3 และ 5  วันที่  16 และ 18 กรกฎาคม 2567
ระดับชั้น ม.2, 4 และ 6  วันที่  15 และ 17 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2567

วันที่  11 กรกฎาคม  2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่  10-12  กรกฎาคม  2567  การแข่งขัน ROV โรงเรียนสองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  10 กรกฎาคม  2567  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตอบปัญหาทางสังคม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  9 กรกฎาคม  2567  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วม โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 4 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายศุภชัย  บุญทิพย์ นายอำเภอสอง เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่  8 กรกฎาคม  2567  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกรรณิการ์  ปัญญา เนื่องในโอกาสจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

วันที่   6-7 กรกฎาคม  2567  นางจุริยาภรณ์ สิทธิวงษ์ , นางศิริพร  มีเจริญ  และคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม  เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ จ.แพร่

วันที่ 8 กรกฎาคม  2567  จ่าสิบเอกสายเทพ ผ่องแผ้ว พร้อมด้วยนางสาวกฤติยา มณีกาศ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567 ในการพัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้า ถางต้นไม้ เก็บกิ่งไม้แห้ง เคลียร์พื้นที่รกร้างบริเวณสระน้ำและอาคารหอประชุม 45 ปี

วันที่  6 กรกฎาคม  2567  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินพลังยางให้กับนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3  โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  4 กรกฎาคม  2567  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่  2 กรกฎาคม  2567 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพรสวรรค์  คนเที่ยง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

วันที่  1 กรกฎาคม  2567  ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสองพิทยาคม และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทบทวนคําปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2567  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

กิจกรรมเดือน มิถุนายน  2567

วันที่  30 มิถุนายน 2567  นางสาวกฤติยา มณีกาศ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วันที่  29 มิถุนายน 2567  นางจุริยาภรณ์ สิทธิวงษ์ พร้อมด้วยนางศิริพร มีเจริญ และนางสาวเนาวรัตน์ วงศ์ทา คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสองพิทยาคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกิจกรรมที่ 7 การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่  25-28 มิถุนายน 2567  นางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง  รองผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2567 จัดโดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา อาคารศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่  28 มิถุนายน 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสองพิทยาคมร่วมต้อนรับคุณครูชนิตรา  รัตนแก้ว และคณะครูที่เดินทางมาส่ง จากโรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) จ.เชียงใหม่  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2

วันที่  28 มิถุนายน 2567  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมวิ่งประเพณี ครั้งที่ 12 เส้นทางจากโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)-โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  27 มิถุนายน 2567 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมกิจกรรม "Pride Month" เดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศที่เท่าเทียมของ LGBTQ+

วันที่  27 มิถุนายน 2567  คณะศูนย์ประสานงาน พอ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มาเยี่ยมเยือนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  27 มิถุนายน 2567  โรงเรียนสองพิทยาคมรับการนิเทศติดตามสถานศึกษาในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยคณะนิเทศจาก ศธจ.แพร่ นางสาวพิชญา ดีมี, นางสาวนุชรี วงค์แก้ว, นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย และ นางสาวอัญชนา แสงบุญเรือง สพม.แพร่  ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันที่  26 มิถุนายน 2567  การแข่งขัน“เตยเกิ๊ด“ ต้านภัยยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้  1.รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ม.ต้น : ทีมม.1 ไม่ตึงได้แงะ! ระดับ ม.ปลาย : ทีมนางฟ้า (กิ๊บเก๋ยูเรก้า) 2.รองชนะเลิศ ระดับ ม.ต้น : ทีมใครไม่เกิ๊ดเตยเกิ๊ด ระดับ ม.ปลาย : ทีม GOT 7 และชนะเลิศ ระดับ ม.ต้น : ทีมอ่านว่าอะไร  ระดับ ม.ปลาย : ทีม 6/4

วันที่  26  มิถุนายน 2567  ครูมณีกานต์  ชมภูศรี นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่  26 มิถุนายน 2567  จ่าสิบเอกสายเทพ  ผ่องแผ้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด "รวมพลังไทยสร้างครอบครัวพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา" โดยอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมกันนี้ได้มีการแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นางสาวชนิตรา รัตนแก้วเขียว เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก พลศึกษา ณ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  25 มิถุนายน 2567  การแข่งขันเตยเกิ๊ด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6) ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 จัดการแข่งขันโดยคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  24 มิถุนายน 2567  การแข่งขันเตยเกิ๊ด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3) ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567  โดยคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  24 มิถุนายน 2567  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสถานศึกษา ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

วันที่  19 มิถุนายน 2567  นางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการอัจริยะยุวชนประกันภัย ปี 2567 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  17 มิถุนายน 2567  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม ให้การต้อนรับนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ , นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงส์ ผอ.รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางจีระพันธุ์ ภู่ระหงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.แพร่  ในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของรองผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสามารถบริหารการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของนางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง รองผอ.รร.สองพิทยาคม ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  17 มิถุนายน 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใน 4 ภูมิภาค (จังหวัดแพร่) ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่  15 มิถุนายน 2567  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและประกวดบรรยายธรรมประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับภาคคณะสงฆ์ ณ วัดศรีอุโมงค์คำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่  13 มิถุนายน 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวพันธิการ์จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม  ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 โดย มีกิจกรรมทำบุญ ใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาโรงเรียน และพิธีไหว้ครู โดยตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้และพานธูปเทียนไหว้ครูเพื่อแสดงถึงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ณ อาคารหอประชุม 45 ปี

วันที่  13 มิถุนายน 2567   การประชุมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม ครั้งที่ 5/2567 และการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2

วันที่  11 มิถุนายน 2567  การประชุมผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2

วันที่  5 มิถุนายน 2567 จ่าสิบเอกสายเทพ  ผ่องแผ้ว และนางสาวกฤติยา มณีกาศ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมการคัดเลือก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

วันที่  4 มิถุนายน 2567 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม ให้การต้อนรับ นางสาวเสาวนีย์ เพียซ้าย ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสายปัญญารังสิต ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวมัลลิกา  จันทร์ฝั้น เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู วิชาเอกสุขศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม 

วันที่  4 มิถุนายน 2567 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักแรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีและะให้การต้อนรับ นายวรวิช  มักผล ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา และนางสาวกันติชา  แก่นทรัพย์ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

วันที่  3 มิถุนายน 2567 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน  และนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนการลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 

กิจกรรมเดือน พฤษภาคม  2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการสภานักเรียนจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่  30 มิถุนายน 2567  ครูวิไลลักษณ์ วรรณโตสกุล และครูกษิดิษ  เกี๋ยงคำ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 คน เข้าร่วมฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ณ ฝายแม่ยม อ.สอง จ.แพร่

วันที่  30 พฤษภาคม 2567  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม  ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน

วันที่  30 พฤษภาคม 2567  จ่าสิบเอกสายเทพ ผ่องแผ้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3

วันที่  28 พฤษภาคม 2567  นางสาวพันธิการ์  จันทร์สวา่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู-บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบวรนันท์  คำแจ้ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองมะคัง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3

วันที่  27 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ให้การต้อนรับ ดร.อาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต พร้อมด้วยนายไกรสร หม้อแหละ และนายทศพล ศิริคุปต์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภัทรธร นาคะโยคี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ และคณะครู บุคลากร โรงเรียนพรตพิทยพยัตที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับ นายศุภชัย  ตนภู เนื่องในโอกาสย้ายมาตำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสองพิทยาคม อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านอำเภอสอง ณ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  25 พฤษภาคม 2567(ภาคบ่าย)  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 และ 6  ณ อาคารหอประชุม 45 ปี

วันที่  25 พฤษภาคม 2567(ภาคเช้า)  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 และ 5 ณ อาคารหอประชุม 45 ปี

วันที่  24 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนระหานวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับ นางสาวปรีชญา สุขมี ที่ได้ย้ายมาตำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการ วิชาเอกภาษาไทย ณ โรงเรียนสองพิทยาคม อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน อำเภอสอง และศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนสองพิทยาคม 

วันที่  24 พฤษภาคม 2567  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีและให้การตอนรับ นายศุภชัย  ตนภู เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู วิชาเอก อุตสาหกรรม และนางสาวปณิตา  ถุงแก้ว ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนะนำพระนิสิตที่มาสังเกตการสอนในโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  23 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนางนาถตยา  สุธรรม เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)

วันที่  21 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ให้การต้อนรับ และรับการนิเทศ  ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  20 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่  19 พฤษภาคม 2567  นางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการเสริมสร้างสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมิน ระดับนานาชาติ (PISA) ณ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาแพร่

วันที่  17 พฤษภาคม 2567 สิบเอกหญิงจิดาภา ชมชื่น และนางมณีกานต์ ชมภูศรี นำนักเรียนชุมนุม To Be Number One โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ในงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ฯ ประจำปี 2567

วันที่  17 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนาถตยา  สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ นางเฉลิมขวัญ  เอี่ยมปู่ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนลองวิทยา อ.ลอง จ.แพร่

วันที่  17 พฤษภาคม 2567  กิจกรรมเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่  16 พฤษภาคม 2567  นางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม แสดงความยินดีและให้การต้อนรับนางสาวปรีชญา สุขมี เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูชำนาญการ วิชาเอกภาษาไทย ณ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  15 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนาถตยา  สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนายกฤษดา  แก้วพรม เนื่องในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

วันที่  15 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) และต้อนรับครูมัลลิกา  จันทร์ฝั้น เนื่องในโอกาสได้รับย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนสองพิทยาคม วิชาเอก สุขศึกษา

วันที่  13 พฤษภาคม 2567  วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และแนะนำครูใหม่/นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน

วันที่  10 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงยินดีกับคุณครูศิรินภา จันอุดม เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาจีน  ในโรงเรียนสังกัด สพม.อุดรธานี

วันที่  10 พฤษภาคม 2567  กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่  9 พฤษภาคม 2567  กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่  9 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางนาถตยา สุธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางปราณี  บุญเทพ เข้าร่วมประชุมการประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ ห้องประชุม1 สพม.แพร่

วันที่  8 พฤษภาคม 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางนาถตยา สุธรรม และนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม  ซึ่งมีนายเจษฎา นุมัติ เป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2

วันที่  7 พฤษภาคม 2567  คณะครูโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individualized Education Plan) สำหรับครูผู้สอนนักเรียนพิเศษเรียนรวมในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม1 สพม.แพร่ 

วันที่  7 พฤษภาคม 2567  การประชุมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม ครั้งที่ 4/2567 และการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2

วันที่  6 พฤษภาคม 2567 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางนาถตยา  สุธรรม และนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองอำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ให้การตอนรับนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพม.แพร่ , นางวราลักษณ์ แสงด้วง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด  สพม.แพร่ ในพิธีเปิดโครงการ "สุขาดี มีความสุข" ของโรงเรียนสองพิทยาคม

กิจกรรมเดือน เมษายน  2567

วันที่  14 เมษายน  2567 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อการศึกษา และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการและครูอาวุโส

กิจกรรมเดือน มีนาคม  2567

วันที่  24  มีนาคม  2567 การสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  23  มีนาคม  2567  การสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  22  มีนาคม  2567  คณครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคมร่วมการประชุม  "การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และประชุมสามัญประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2

วันที่ 9  มีนาคม  2567  นักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

วันที่ 6 มีนาคม  2567  กิจกรรมรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 4 มีนาคม  2567 "เสฏฐิปภา 49" กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 

วันที่ 2 มีนาคม  2567  วงโยทวาทิตโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 1 มีนาคม  2567  งานแนะแนวโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนเนื่องในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้้น ม.3 และ 6 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 มีนาคม  2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางนาถตยา  สุธรรม และนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองอำนวยการโรงเรียน อบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 1 มีนาคม  2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองอำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งเกียรติบัตรและรางวัลจากการแข่งขันงาน มหกรรมวิชาการ “เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 14” ประจำปีการศึกษา 2566

รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 จังหวัดแพร่  จำนวน 103 รายการ เหรียญทอง 86 รายการ เหรียญเงิน 16 รายการ เหรียญทองแดง 1 รายการและได้ไปแข่งขันระดับภาคจำนวน 23 รายการ

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง

โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง

รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนสองพิทยาคมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. ได้รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเข้ารับพระราชทานในการจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี  อพ.สธ. ประโชน์แท้แก่มหาชน ปี 2565 วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

เริ่มวันที่ 26 มิถุนายน  2567

อัพเดทข้อมูลล่าสุด

16 กรกฎาคม  2567

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

เริ่มวันที่ 19 มิถุนายน  2566