https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/museumsongpit/
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/

นายดนัย อินโองการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอรวรรณ ดอนแก้ว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนาถตยา สุธรรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

ตารางเรียน/ตารางสอน

ภาคเรียน 1/2565

ภาคเรียน 2/2565

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 มกราคม 2566 และ 22 มกราคม 2566 ตามประกาศดังแนบ ประกาศโรงเรียน

-โรงเรียนสองพิทยาคม กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 ในวันที่ 3 และ 5 มกราคม 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 ในวันที่ 4 และ 6มกราคม 2566 ดังแนบ ตารางสอบ

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดหยุดจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 รายละเอียดตามประกาศดังแนบ ประกาศโรงเรียน

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดหยุดจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 รายละเอียดตามประกาศดังแนบ ประกาศโรงเรียน

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดหยุดจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดตามประกาศดังแนบ ประกาศโรงเรียน

-งานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม ขอแจ้งตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม) โดยทดลองใช้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตารางเรียน ตารางสอน

กิจกรรมเดือน มกราคม 2566

วันที่ 22 มกราคม 2566 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการฝึกตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2566 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ค่ายพระศรีพนมมาศ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 21 มกราคม 2566 นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1-6 ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสองพิทยาคม” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 19 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดงานตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่ของจีน ภายในงานมีการจุดประทัดเปิดงานโดยนายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆเกี่ยวกับภาษาจีน และการแสดงของนักเรียนห้องเรียนภาษาจีน

วันที่ 18 มกราคม 2566 คณะกรรมการนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ได้นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 อำเภอสอง "พลังครู คือหัวใจสำคัญของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher's Power is the Transforming the Educational Quality" ณ โรงเรียนสองพิทยาคม ในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระประจำวันเกิด) ถวายผ้าป่า และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ได้รับรางวัล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ของอำเภอสอง จังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรม Happy New year 2023 & วันเด็กแห่งชาติ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน การแสดงจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การแสดงจากนักเรียนระดับชั้นต่างๆ การจับสลากมอบของขวัญให้แก่นักเรียน และการแสดงดนตรีสด ซึ่งทางโรงเรียนสองพิทยาคมขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน หน่วยงาน และห้างร้านต่างๆที่ได้ส่งมอบของขวัญให้แก่นักเรียน

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมประชุมสามัญประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2

กิจกรรมเดือน ธันวาคม 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม Happy New Year 2023 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน รอบสอง ทุกระดับชั้น ณ หอประชุม โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยนางศุภมาส สินมณี และนายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.แพร่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ โดยมีนายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วยนางศุภมาส สินมณี และนายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง.ผอ.สพม.แพร่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ และนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และนางสาวสุธิชา ปฏิแพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร และถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ณ วัดทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสองพิทยาคม ชาย 34 นาย หญิง 19 นาย รวม 53 นาย เข้ารับการทดสอบ ภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ระบบออนไลน์ทั้งประเทศ ณ ห้องปฎิการคอมพิวเตอร์2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 นางอรวรรณ ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ จังหวัดแพร่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ จังหวัดพะเยา และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ จังหวัดลำปาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ จังหวัดน่าน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ สามเณรจากโรงเรียนวังฟ่อนวิทยา ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ฝ่ายบริหารและคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ งานแนะแนว ได้ออกแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการในอำเภอสอง

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางอรวรรณ ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ "ห้องเรียนน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ดีมากและดี

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ Supreme KST Thailand Logic Games 2022 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา, การงานอาชีพ และศิลป บุคคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสอง

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมประชุมสามัญประจำเดือน ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ ณ บริเวณใต้หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

กิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองลูกเสือโรงเรียนสองพิทยาคม สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่มัธยมศึกษาแพร่ นำโดย นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม นางอรวรรณ ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับลูกเสือได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยโรงเรียนสองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชา A level - คณิตศาสตร์ 1 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนสองพิทยาคมและย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาต่างๆ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ Supreme KST Thailand Logic Games 2022 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางศุภมาศ สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศ ได้มานิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคมให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าว

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 กองลูกเสือโรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือกู้ชีพกู้ภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุม 45 ปี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชา TGAT3 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จ่าสิบเอกสายเทพ ผ่องแผ้ว ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนมัคคุเทศก์น้อยของโรงเรียน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ ให้การตอนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านโรงเรียนสองพิทยาคม ตลอดปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมให้การต้อนรับ นางฉวีวรรณ สุธีระกูล ครูชำนาญพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี ที่มารวมแสดงความยินดีกับคุณครู วิไลรัตน์ ชาญพฤติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนสองพิทยาคม และได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปพื้นบ้านโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมกรีฑาสีโรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายดนัย อิงโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพม.แพร่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ณ สนามโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการสังเกตการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวง ในคืนวันลอยกระทง ณ ฝายหนองคุ้ม อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรสองร่วมกับโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรม "โครงการครู 5 นาที สถานีตำรวจภูธรสอง“

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบช่อไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณครูนลินมาศ กรุณา และ คุณครูวิไลรัตน์ ชาญพฤติ เนื่องในโอกาสย้ายมาตำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในภาคเช้าเป็นของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,5,6 และภาคบ่ายเป็นของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูจีระกมล ศรีนะ และคุณครูปทิตตา พิจารณ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปตำรงตำแหน่งที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคม โดยการนำของผอ.ดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูขนิษฐา สีธิ ในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และยินดีต้อนรับ ผอ.ดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา และแสดงความยินดีกับคุณครูปทิตตา พิจารณ์ และคุณครูจีระกมล ศรีนะ ในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมสามัญก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสองพิทยาคมร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสอง

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสองพิทยาคมร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสอง

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กรุณามาแสดงความยินดีกับ นายดนัย อินโองการ ในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพม.แพร่

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

กิจกรรมเดือน กันยายน 2565

29 กันยายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 "กษณเวียน เกษียณวร" ณ หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

26 กันยายน 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้ว นางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คุณครูนงลักษณ์ พงษ์หนาด คุณคีรูชัยยา และคุณครูนันทกา ช้างน้อย ร่วมงานสัมมนาบุคลากรผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษาของ สพม.แพร่ ณ สพม.แพร่

26 กันยายน 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้ว นางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้างโรงเรียนสองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 23 กันยายน 2565 ครูและนักเรียนชมรม To Be Number One โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม To Be Number One และการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (สพฐ.,อาชีวศึกษา) ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมครูเกษียณพบปะนักเรียนหน้าเสาธง ซึ่งคุณครูที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ได้แก่ คุณครูนงลักษณ์ พงษ์หนาด คุณครูชัยยาและคุณครูนันทกา ช้างน้อย

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้ว และนางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา จากกองทุนต่างๆ ของโรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

22 กันยายน 2565 : นายอดิศักดิ์ ศิริพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้ว และนางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา จากกองทุนต่างๆ ของโรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 จังหวัดแพร่

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้ว นางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม ได้เข้าร่วมงาน “กษิณานุสรณ์ สายสัมพันธ์” จัดโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่และสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ เพื่อแสดงความยินดีต่อคณะผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 จังหวัดแพร่

วันที่ 20 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม งานวันเยาวชนแห่งชาติ Youth Day ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวนงลักษณ์ พงษ์หนาด รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ เขตราชการที่ 5 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-31 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาบาสเกตบอลชาย และ กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 4-22 กรกฎาคม 2565 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอลชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาบาสเกตบอลชาย 3×3 และกีฬาฟุตชอลชาย

วันที่ 15-16 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 กันยายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุนจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศโรงเรียนสองพิทยาคม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, วิทยาลัยชุมชนแพร่ และกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT ณ จังหวัดพะเยา

วันที่ 10 กันยายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลสองในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 6 กันยายน 2565 นางสาววรรณภา ฤกษนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดแพร่ (คปภ.แพร่) มอบรางวัลให้แก่นักเรียนและครูผู้ควบคุม ที่เข้าร่วมการประกวดผลงานนักเรียน ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2565

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานรูปแบบเพลง ชื่อผลงานเพลง ก่อนสายไป และ

รางวัลชนะเลิศ ผลงานรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ชื่อผลงานซวย Bad days

วันที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับการ นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน 4 นโยบาย 10 จุดเน้น สู่การปฏิบัติ และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของผู้บริหาร จาก สพม.แพร่ ณ ห้องเกียรติยศ

กิจกรรมเดือน สิงหาคม 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะครู นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ ณ ใต้หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 โครงการติว GAT วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปีที่ 6 โดย นายสิทธา เสาร์แดน

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา และนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้ ระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศ) : การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-ม.3 และ หุ่นยนต์แบบผสม ม.4-ม.6 ระดับเหรียญเงิน : การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-ม.6 และจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม.4-ม.6 เหรียญทองแดง : การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-ม.3 และการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-ม.6

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมโครงการเยาวชนเทศบาลตำบลสอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสอง

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายความรู้คู่ความสุขสนุกกับ 2 ภาษา สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 มีการแสดง Science Show มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และการประกวดชุดรีไซเคิล

วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 การประเมิน วPA ของคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 คณะครูโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์และการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับ ม.ปลาย

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซูโดกุ โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 แนะนำบุคลากรใหม่ ครูศักดิ์สิทธิ์ ศรีคำภา และครูพรประภา คนเที่ยง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับครูดริยา คงต่อ ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ร้าน PKP sport แพร่การปัก เสื้อสวยครบจบที่เดียว มอบชุดแข่งขันกีฬาให้กับทีมบาสเกตบอล โรงเรียนสองพิทยาคม เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่เข้าร่วมแข่งกันกีฬานักเรียนนักศึกษาภาคเหนือ ณ จังหวัดลำพูน วันที่ 20-25 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ URU NETWORK Champion ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2,4 และ 5 เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ ม.ปลาย

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1,3 และ 6 เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ ม.ปลาย

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ และการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับม.ปลาย และรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับม.ต้น ผลการแข่งขันการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ระดับม.ปลาย และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ ม.ต้น

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการประกวดการจัดสวนในภาชนะปิด (Terrarium) ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยาเขตทุ่งกะโล่

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 กิจกรรมให้ความรู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษและมัคคุเทศก์และรักการอ่านหน้าเสาธง

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอก พลศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร3

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม นำฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอสอง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริรกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ศูนย์อาเซียนโรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ณ หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคุณครู ดริยา คงต่อ เนื่องในโอกาสจะได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนและการนำนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จากคณะนิเทศกำกับติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรและนักเรียนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูจิรพงศ์ กาศเกษม ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ สพป.แพร่เขต 1

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูทีมงานแนะแนว เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม จำนวน 7 คนๆละ 1,500 บาท

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 2ณ อาคาร 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ณ อาคาร 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

กิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2565

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ อาคาร 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ อาคาร 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม ด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้วและนางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการฯ นำตัวแทนคณะคณะครูและบุคลากร ร่วมถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินและร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางอรวรรณ ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นฯ ณ ห้องประชุมอินทนิล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม ด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้วและนางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากร นักเรียน ร่วมถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะการคิดคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1-6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้วและนางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ผู้แทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านอำเภอสอง ณ โรงเรียนสองพิทยาคม โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสองและภริยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและรางวัลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษและงานห้องสมุด โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมรักการอ่าน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่างๆ ในอำเภอสอง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมตอบปัญหาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับเกียรติเป็นสนามแข่งขันกีฬาสตรีทบาสเก็ตบอลนักเรียนนักศึกษาจังหวัดแพร่

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประเเภทกีฬาวอลเลย์บอล

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประเภทกีฬาบาสเก็ตบอล

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคม รับมอบการสนับสนุนน้ำดื่มจาก ส.ส.นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ เพื่อใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสองพิทยาคมร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ของอำเภอสองและจังหวัดแพร่

กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสองพิทยาคมจัดพิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ณ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมวิ่งประเพณี ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภุู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม 45 ปี

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก สพม.แพร่

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ท่าน ส.ส.นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล และคุณครูสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล มอบน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชุดให้โรงเรียนสองพิทยาคมในการจัดกิจกรรมวิ่งประเพณีต้านยาเสพติดในปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 งานสภานักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสร้างชาติ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 และห้องเรียนแต่ละห้องตามวิถี New Normal

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคมร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอสอง

กิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมแนะนำครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหี่โลก ณ บริเวณหน้าเสาธง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมรับมอบรางวัลยุวชนประกันภัยจาก คปภ.จังหวัแพร่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ธนาคารโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมเปิดบัญชีธนาคารให้กับนักเรียน ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับครูปวริศ พรหมเสนา ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประเมินครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6 ณ หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางศุภมาศ สินมณี รอง สพม.แพร่ และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมเยือนโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูณัฐพงษ์ ยุทธแสน ในโอกาสได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ณ หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัด Big Cleaning Day

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 จังหวัดแพร่ จำนวน 103 รายการ เหรียญทอง 86 รายการ เหรียญเงิน 16 รายการ เหรียญทองแดง 1 รายการและได้ไปแข่งขันระดับภาคจำนวน 23 รายการ

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง

โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง

แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6/2563

โรงเรียนสองพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองทุกคนที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จในครั้งนี้

รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนสองพิทยาคมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. ได้รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเข้ารับพระราชทานในการจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโชน์แท้แก่มหาชน ปี 2565 วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มวันที่ 3 ตุลาคม 2565

อัพเดทข้อมูลล่าสุด

26 มกราคม 2566