https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/museumsongpit/
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/

นายดนัย  อินโองการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอรวรรณ  ดอนแก้ว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนาถตยา  สุธรรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

ตารางเรียน/ตารางสอน

ภาคเรียน 1/2565

ภาคเรียน 2/2565

ประกาศโรงเรียนเรื่อง ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  (ห้องเรียนปกติ)  ปีการศึกษา 2566 ตามประกาศดังแนบ  ระดับ ม.1    ระดับ ม.4 ขอให้รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  คลิกรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ที่นี่  

ประกาศโรงเรียนเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนปกติ)  ปีการศึกษา 2566 ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566(ห้องเรียนปกติ) ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2566  ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566(ห้องเรียนปกติ) ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2566  ประกาศโรงเรียน

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง ประมูลราคาร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-ผลไม้  ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566  ประกาศโรงเรียนและรายละเอียดต่างๆ

-ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ประกาศโรงเรียน

-UPDATe!!! โรงเรียนสองพิทยาคม แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนและกิจกรรมต่างๆ  ประกาศโรงเรียน

-ผู้มีรายชื่อตามประกาศผลสอบมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสองพิทยาคม ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ให้รายงานตัวในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทาง www.songpit.ac.th หากไม่รายงานตัวตามวัน เวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์และทางโรงเรียนจะเรียกผู้มีรายชื่อตามบัญชีสํารองตามลําดับ  รายงานตัวออนไลน์ที่นี่

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4  ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ประกาศโรงเรียน

-โรงเรียนสองพิทยาคม กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  ในวันที่  7 -10 มีนาคม 2566 กำหนดวันสอบ 

ม.1, 2 และ 3  วันที่ 7 มี.ค. 66 และ 9 มี.ค. 2566    ม.4, 5 และ 6  วันที่ 8 มี.ค. 66 และ 10 มี.ค. 2566    ตารางดังแนบ  

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง   การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  ในวันที่  7 มกราคม 2566 และ  22  มกราคม 2566 ตามประกาศดังแนบ ประกาศโรงเรียน

-โรงเรียนสองพิทยาคม กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2565  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 ในวันที่ 3 และ 5 มกราคม 2566  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4,5,6 ในวันที่ 4 และ 6มกราคม 2566  ดังแนบ  ตารางสอบ

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดหยุดจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่  22-23 ธันวาคม  2565  รายละเอียดตามประกาศดังแนบ  ประกาศโรงเรียน

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดหยุดจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่  15-16 ธันวาคม  2565  รายละเอียดตามประกาศดังแนบ  ประกาศโรงเรียน

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดหยุดจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565  รายละเอียดตามประกาศดังแนบ  ประกาศโรงเรียน

-งานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม ขอแจ้งตารางเรียน-ตารางสอน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม) โดยทดลองใช้เป็นเวลา 1  สัปดาห์   ตารางเรียน  ตารางสอน

กิจกรรมเดือน  มีนาคม 2566

วันที่  17  มีนาคม 2566  นายลิขิต จันทร์ยอด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วย นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม นางอรวรรณ  ดอนแก้ว และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม และตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดผ้าป่าศิษย์เก่าและวันสถาปนาครบรอบ 50 ปีของโรงเรียนสองพิทยาคม  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2

วันที่  16 มีนาคม 2566 นางอรวรรณ ดอนแก้ว และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมทั้งคณะครู ผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน  ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปภาคี 4 ฝ่าย ณ ห้องเกียรติยศของโรงเรียน

วันที่ 15 มีนาคม 2566  โรงเรียนสองพิทยาคม รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา  การขับเคลื่อน 4 นโยบาย 10 จุดเน้น และการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียน 4 ด้าน จากนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่  นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.แพร่ นางจีระพันธุ์ ภู่ระหงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ (อ.ก.ต.ป.น.) ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเกียรติยศของโรงเรียน

วันที่ 14  มีนาคม 2566 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างโรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3

วันที่ 13 มีนาคม 2566 งานห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  จัดค่ายปฏิบัติการบูรณาการ 4 สาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ,2/1, ,3/1 ,4/1 ,5/1 และ 6/1 ปีการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ส่งนักเรียนคือ เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจเฉื่อย ม.1/1 เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับ ม.ต้น ไปต่อระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

วันที่  ุ6-9  มีนาคม 2566  งานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างการจัดการศึกษาทางไกลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมเวียงลคร  จังหวัดลำปาง

วันที่ 2 มีนาคม 2566 งานแนะแนว โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยมีพิธีขอขมาครู มอบประกาศนียบัตร ถวายผ้าป่าและบายศรีสู่ขวัญ

กิจกรรมเดือน  กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมเดินขบวน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในงาน "ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง" ประจำปี 2566  ณ วัดพระธาตุช่อแฮ

วันที่  27  กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  27  กุมภาพันธ์ 2566 นางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลคนดีศรีเทาชมพู

วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) นายกัมพล ภิมาลย์ ประธานสหวิทยาเขตโกศัยนครเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตโกศัยนคร ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตํานานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 13” ประจําปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์  อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่  เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดงานอย่างอบอุ่น

วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป) โรงเรียนสองพิทยาคมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก ที่มาศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสองพิทยาคมด้วยความยินดียิ่ง

วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่  23  กุมภาพันธ์ 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2566 การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70  ณ จังหวัดน่าน รวม 19 รายการ

วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการคุณให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่   31 มกราคม 2566 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนและคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70  ณ จังหวัดน่าน รวม 19 รายการ

กิจกรรมเดือน  มกราคม  2566

วันที่   27  มกราคม 2566 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมเสริมสร้างวินัย และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางอรวรรณ ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่   22 มกราคม 2566  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการฝึกตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2566 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ค่ายพระศรีพนมมาศ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่   21 มกราคม 2566  นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1-6 ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสองพิทยาคม” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่   16 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 อำเภอสอง "พลังครู คือหัวใจสำคัญของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher's Power is the Transforming the Educational Quality" ณ โรงเรียนสองพิทยาคม  ในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระประจำวันเกิด) ถวายผ้าป่า และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ได้รับรางวัล  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ของอำเภอสอง จังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันที่   19 มกราคม 2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดงานตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่ของจีน  ภายในงานมีการจุดประทัดเปิดงานโดยนายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม  การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆเกี่ยวกับภาษาจีน และการแสดงของนักเรียนห้องเรียนภาษาจีน

วันที่   18 มกราคม 2566 คณะกรรมการนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ได้นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

วันที่   12  มกราคม 2566  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรม  Happy New year 2023 & วันเด็กแห่งชาติ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน การแสดงจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การแสดงจากนักเรียนระดับชั้นต่างๆ  การจับสลากมอบของขวัญให้แก่นักเรียน และการแสดงดนตรีสด ซึ่งทางโรงเรียนสองพิทยาคมขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน หน่วยงาน และห้างร้านต่างๆที่ได้ส่งมอบของขวัญให้แก่นักเรียน

วันที่   12  มกราคม 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

วันที่   10  มกราคม 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมประชุมสามัญประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2

กิจกรรมเดือน ธันวาคม  2565

วันที่   29  ธันวาคม  2565  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม Happy New Year 2023 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่   28  ธันวาคม  2565  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน รอบสอง ทุกระดับชั้น ณ หอประชุม โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่   27  ธันวาคม  2565  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่   23  ธันวาคม  2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยนางศุภมาส สินมณี และนายเอกชัย    ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.แพร่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ โดยมีนายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่   22  ธันวาคม  2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วยนางศุภมาส สินมณี และนายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง.ผอ.สพม.แพร่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ และนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่   22  ธันวาคม  2565 นางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และนางสาวสุธิชา ปฏิแพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร และถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ณ วัดทุ่งน้าว  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่

วันที่   18  ธันวาคม  2565  นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสองพิทยาคม ชาย 34 นาย หญิง 19 นาย รวม 53 นาย เข้ารับการทดสอบ ภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ระบบออนไลน์ทั้งประเทศ  ณ ห้องปฎิการคอมพิวเตอร์2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่   18  ธันวาคม  2565 นางอรวรรณ ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม  พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่  15  ธันวาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ จังหวัดแพร่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณ จังหวัดพะเยา และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่  14  ธันวาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ จังหวัดลำปาง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ จังหวัดน่าน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่  9  ธันวาคม  2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ สามเณรจากโรงเรียนวังฟ่อนวิทยา ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 7-9  ธันวาคม  2565 ฝ่ายบริหารและคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ งานแนะแนว ได้ออกแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการในอำเภอสอง

วันที่ 7  ธันวาคม  2565 นางอรวรรณ  ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ "ห้องเรียนน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ดีมากและดี

วันที่ 6 ธันวาคม  2565 นางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ Supreme KST Thailand Logic Games 2022 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก

วันที่ 5 ธันวาคม  2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา,  การงานอาชีพ และศิลป บุคคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสอง

วันที่  2  ธันวาคม  2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม  พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมประชุมสามัญประจำเดือน ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 2  ธันวาคม  2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 1 ธันวาคม  2565 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ ณ บริเวณใต้หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

กิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่ 30  พฤศจิกายน 2565 กองลูกเสือโรงเรียนสองพิทยาคม สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่มัธยมศึกษาแพร่ นำโดย นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม นางอรวรรณ ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับลูกเสือได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

วันที่ 30  พฤศจิกายน 2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยโรงเรียนสองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  27  พฤศจิกายน  2565  กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม  จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย  วิชา A level - คณิตศาสตร์  1  ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 25  พฤศจิกายน  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนสองพิทยาคมและย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาต่างๆ

วันที่ 19 พฤศจิกายน  2565  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ Supreme KST Thailand Logic Games 2022 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก

วันที่ 16 พฤศจิกายน  2565 นางศุภมาศ สินมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศ ได้มานิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีนายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคมให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าว 

วันที่ 16 พฤศจิกายน  2565 กองลูกเสือโรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือกู้ชีพกู้ภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุม 45 ปี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 15  พฤศจิกายน  2565  กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคม  จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย  วิชา TGAT3 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 15 พฤศจิกายน  2565 จ่าสิบเอกสายเทพ ผ่องแผ้ว ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนมัคคุเทศก์น้อยของโรงเรียน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ ให้การตอนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านโรงเรียนสองพิทยาคม ตลอดปีการศึกษา 2565 

วันที่ 14 พฤศจิกายน  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมให้การต้อนรับ นางฉวีวรรณ สุธีระกูล ครูชำนาญพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี ที่มารวมแสดงความยินดีกับคุณครู วิไลรัตน์ ชาญพฤติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนสองพิทยาคม และได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปพื้นบ้านโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 10 พฤศจิกายน  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมกรีฑาสีโรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายดนัย อิงโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพม.แพร่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ณ สนามโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการสังเกตการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวง ในคืนวันลอยกระทง ณ ฝายหนองคุ้ม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

วันที่ 7 พฤศจิกายน  2565  เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรสองร่วมกับโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรม "โครงการครู 5 นาที สถานีตำรวจภูธรสอง“ 

วันที่ 7 พฤศจิกายน  2565 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบช่อไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณครูนลินมาศ  กรุณา และ คุณครูวิไลรัตน์ ชาญพฤติ เนื่องในโอกาสย้ายมาตำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 6 พฤศจิกายน  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในภาคเช้าเป็นของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,5,6 และภาคบ่ายเป็นของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4

วันที่ 2 พฤศจิกายน  2565  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูจีระกมล ศรีนะ และคุณครูปทิตตา พิจารณ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปตำรงตำแหน่งที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 

กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2565

วันที่ 26 ตุลาคม  2565  โรงเรียนสองพิทยาคม โดยการนำของผอ.ดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูขนิษฐา  สีธิ ในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 25 ตุลาคม  2565  โรงเรียนสองพิทยาคมเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และยินดีต้อนรับ ผอ.ดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา และแสดงความยินดีกับคุณครูปทิตตา  พิจารณ์ และคุณครูจีระกมล  ศรีนะ ในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

วันที่ 24 ตุลาคม  2565  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมสามัญก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2

วันที่ 23 ตุลาคม  2565  คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสองพิทยาคมร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสอง

วันที่ 13 ตุลาคม  2565  คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสองพิทยาคมร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสอง

วันที่ 12 ตุลาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กรุณามาแสดงความยินดีกับ นายดนัย  อินโองการ ในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 10 ตุลาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพม.แพร่

วันที่ 10 ตุลาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

กิจกรรมเดือน กันยายน 2565

29 กันยายน  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  "กษณเวียน เกษียณวร" ณ หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

26 กันยายน  2565  นายอดิศักดิ์  ศิริพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้ว นางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คุณครูนงลักษณ์  พงษ์หนาด คุณคีรูชัยยา และคุณครูนันทกา  ช้างน้อย ร่วมงานสัมมนาบุคลากรผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษาของ สพม.แพร่ ณ สพม.แพร่

26 กันยายน  2565  นายอดิศักดิ์  ศิริพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้ว นางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้างโรงเรียนสองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสองพิทยาคม 

วันที่ 23 กันยายน 2565 ครูและนักเรียนชมรม To Be Number One โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม To Be Number One  และการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (สพฐ.,อาชีวศึกษา) ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

วันที่ 23 กันยายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมครูเกษียณพบปะนักเรียนหน้าเสาธง ซึ่งคุณครูที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ได้แก่ คุณครูนงลักษณ์  พงษ์หนาด คุณครูชัยยาและคุณครูนันทกา  ช้างน้อย

วันที่ 22 กันยายน 2565  นายอดิศักดิ์ ศิริพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้ว และนางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา จากกองทุนต่างๆ ของโรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม 

22 กันยายน 2565 : นายอดิศักดิ์ ศิริพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้ว และนางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา จากกองทุนต่างๆ ของโรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 22 กันยายน 2565  นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 จังหวัดแพร่ 

วันที่ 21 กันยายน 2565   นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้ว นางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม ได้เข้าร่วมงาน “กษิณานุสรณ์ สายสัมพันธ์” จัดโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่และสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ เพื่อแสดงความยินดีต่อคณะผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ 

วันที่ 21 กันยายน 2565  นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 จังหวัดแพร่ 

วันที่ 20 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม งานวันเยาวชนแห่งชาติ Youth Day ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวนงลักษณ์ พงษ์หนาด รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ เขตราชการที่ 5 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ระหว่างวันที่  21-31 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  กีฬาบาสเกตบอลชาย และ กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่ 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 4-22 กรกฎาคม 2565 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอลชาย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาบาสเกตบอลชาย 3×3  และกีฬาฟุตชอลชาย 

วันที่ 15-16 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 กันยายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุนจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศโรงเรียนสองพิทยาคม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม 

วันที่ 12 กันยายน 2565  นายอดิศักดิ์  ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, วิทยาลัยชุมชนแพร่ และกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT ณ จังหวัดพะเยา

วันที่ 10 กันยายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลสองในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและนาฏศิลป์  ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2565  ณ โรงเรียนสองพิทยาคม 

วันที่ 6 กันยายน 2565  นางสาววรรณภา ฤกษนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดแพร่ (คปภ.แพร่) มอบรางวัลให้แก่นักเรียนและครูผู้ควบคุม ที่เข้าร่วมการประกวดผลงานนักเรียน ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2565

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานรูปแบบเพลง ชื่อผลงานเพลง ก่อนสายไป และ

รางวัลชนะเลิศ ผลงานรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ชื่อผลงานซวย Bad days

วันที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับการ นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน 4 นโยบาย 10 จุดเน้น สู่การปฏิบัติ และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของผู้บริหาร จาก สพม.แพร่ ณ ห้องเกียรติยศ 

กิจกรรมเดือน สิงหาคม 2565

วันที่ 30  สิงหาคม 2565 คณะครู นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ ณ ใต้หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม 

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 

วันที่ 29 สิงหาคม 2565  โครงการติว GAT  วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปีที่ 6 โดย นายสิทธา เสาร์แดน 

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ  ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา และนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้ ระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศ) : การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-ม.3 และ หุ่นยนต์แบบผสม ม.4-ม.6  ระดับเหรียญเงิน : การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-ม.6 และจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม.4-ม.6  เหรียญทองแดง : การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-ม.3 และการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-ม.6 

วันที่ 27 สิงหาคม 2565  โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมโครงการเยาวชนเทศบาลตำบลสอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสอง 

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายความรู้คู่ความสุขสนุกกับ 2 ภาษา สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสองพิทยาคม 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 มีการแสดง Science Show มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และการประกวดชุดรีไซเคิล 

วันที่ 22-26 สิงหาคม  2565  การประเมิน วPA ของคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 20-21 สิงหาคม  2565  คณะครูโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้  Active    Learning แบบ Fundamental AL Training  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 

วันที่ 19 สิงหาคม  2565  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์และการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับ ม.ปลาย 

วันที่ 18 สิงหาคม  2565 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซูโดกุ โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 18 สิงหาคม  2565 แนะนำบุคลากรใหม่ ครูศักดิ์สิทธิ์ ศรีคำภา และครูพรประภา คนเที่ยง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม 

วันที่ 18 สิงหาคม  2565 นายอดิศักดิ์  ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับครูดริยา คงต่อ ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 

วันที่ 18 สิงหาคม  2565  ร้าน PKP sport แพร่การปัก เสื้อสวยครบจบที่เดียว มอบชุดแข่งขันกีฬาให้กับทีมบาสเกตบอล โรงเรียนสองพิทยาคม  เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่เข้าร่วมแข่งกันกีฬานักเรียนนักศึกษาภาคเหนือ ณ จังหวัดลำพูน วันที่ 20-25 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ URU NETWORK  Champion ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่ 18 สิงหาคม  2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2,4 และ 5 เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

วันที่ 18 สิงหาคม  2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ ม.ปลาย

วันที่ 17 สิงหาคม  2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1,3 และ 6 เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

วันที่ 17 สิงหาคม  2565 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ ม.ปลาย

วันที่ 17 สิงหาคม  2565 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ และการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่  ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับม.ปลาย  และรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ระดับม.ต้น   ผลการแข่งขันการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ระดับม.ปลาย และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ ม.ต้น

วันที่ 17 สิงหาคม  2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการประกวดการจัดสวนในภาชนะปิด (Terrarium) ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยาเขตทุ่งกะโล่ 

วันที่ 15 สิงหาคม  2565 กิจกรรมให้ความรู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษและมัคคุเทศก์และรักการอ่านหน้าเสาธง

วันที่ 15 สิงหาคม  2565 คณะกรรมการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอก พลศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร3

วันที่ 12 สิงหาคม  2565  นายอดิศักดิ์  ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม นำฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอสอง

วันที่ 11 สิงหาคม  2565  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริรกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 8 สิงหาคม  2565  ศูนย์อาเซียนโรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ณ หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 5 สิงหาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคุณครู ดริยา คงต่อ เนื่องในโอกาสจะได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 

วันที่ 5 สิงหาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนและการนำนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จากคณะนิเทศกำกับติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 

วันที่ 4 สิงหาคม  2565 นายอดิศักดิ์  ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรและนักเรียนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูจิรพงศ์  กาศเกษม ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ สพป.แพร่เขต 1

วันที่ 3 สิงหาคม  2565 นายอดิศักดิ์  ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูทีมงานแนะแนว เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม จำนวน 7 คนๆละ 1,500 บาท

วันที่ 2 สิงหาคม  2565 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 2ณ อาคาร 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 1 สิงหาคม  2565 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ณ อาคาร 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

กิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2565

วันที่ 31  กรกฎาคม  2565  งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ อาคาร 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 30  กรกฎาคม  2565  งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ อาคาร 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 28  กรกฎาคม  2565 นายอดิศักดิ์  ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม ด้วยนางอรวรรณ  ดอนแก้วและนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการฯ นำตัวแทนคณะคณะครูและบุคลากร  ร่วมถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินและร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27  กรกฎาคม  2565 นางอรวรรณ  ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นฯ ณ ห้องประชุมอินทนิล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 27  กรกฎาคม  2565 นายอดิศักดิ์  ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม ด้วยนางอรวรรณ  ดอนแก้วและนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากร นักเรียน ร่วมถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 23  กรกฎาคม  2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะการคิดคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1-6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 22  กรกฎาคม  2565 นายอดิศักดิ์  ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางอรวรรณ  ดอนแก้วและนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ่อเกลือ  อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

วันที่ 20  กรกฎาคม  2565 นายสมศักดิ์  อนุราชเสนา ผู้แทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านอำเภอสอง ณ โรงเรียนสองพิทยาคม โดยมีนายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายศุภชัย  บุญทิพย์ นายอำเภอสองและภริยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 12  กรกฎาคม  2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและรางวัลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันที่ 12  กรกฎาคม  2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษและงานห้องสมุด โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมรักการอ่าน

วันที่ 12  กรกฎาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่างๆ ในอำเภอสอง

วันที่ 11  กรกฎาคม  2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมตอบปัญหาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันที่ 7  กรกฎาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับเกียรติเป็นสนามแข่งขันกีฬาสตรีทบาสเก็ตบอลนักเรียนนักศึกษาจังหวัดแพร่

วันที่ 7  กรกฎาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประเเภทกีฬาวอลเลย์บอล

วันที่ 7  กรกฎาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประเภทกีฬาบาสเก็ตบอล

วันที่ 3 กรกฎาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคม รับมอบการสนับสนุนน้ำดื่มจาก ส.ส.นพ.นิยม  วิวรรธนดิฐกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ เพื่อใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม  2565 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสองพิทยาคมร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ของอำเภอสองและจังหวัดแพร่

กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2565

วันที่ 29  มิถุนายน  2565 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสองพิทยาคมจัดพิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ณ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 26  มิถุนายน  2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่  24  มิถุนายน  2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมวิ่งประเพณี ครั้งที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24  มิถุนายน  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภุู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม 45 ปี

วันที่ 24  มิถุนายน  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่  20  มิถุนายน  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก สพม.แพร่

วันที่  20  มิถุนายน  2565 ท่าน ส.ส.นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล และคุณครูสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล มอบน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชุดให้โรงเรียนสองพิทยาคมในการจัดกิจกรรมวิ่งประเพณีต้านยาเสพติดในปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 มิถุนายน  2565  งานสภานักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสร้างชาติ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  9 มิถุนายน  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 และห้องเรียนแต่ละห้องตามวิถี New  Normal

วันที่  3  มิถุนายน  2565  ผู้บริหารและคณะครู บุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคมร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอสอง

กิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2565

วันที่  31 พฤษภาคม  2565 กิจกรรมแนะนำครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี

วันที่  31 พฤษภาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหี่โลก ณ บริเวณหน้าเสาธง

วันที่  30 พฤษภาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมรับมอบรางวัลยุวชนประกันภัยจาก คปภ.จังหวัแพร่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  27 พฤษภาคม  2565 ธนาคารโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมเปิดบัญชีธนาคารให้กับนักเรียน ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

วันที่  24 พฤษภาคม  2565  ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับครูปวริศ  พรหมเสนา ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

วันที่  23 พฤษภาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประเมินครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่  20 พฤษภาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6 ณ หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  19 พฤษภาคม  2565  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  19 พฤษภาคม  2565  นางศุภมาศ  สินมณี รอง สพม.แพร่ และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมเยือนโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่  19 พฤษภาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูณัฐพงษ์  ยุทธแสน ในโอกาสได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย

วันที่  18 พฤษภาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ณ หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  17 พฤษภาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัด Big Cleaning Day

วันที่ 17 พฤษภาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  9 พฤษภาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565  ณ หอประชุม 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  9 พฤษภาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่  5-6 พฤษภาคม  2565 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ 4  ปีการศึกษา 2565

รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 จังหวัดแพร่  จำนวน 103 รายการ เหรียญทอง 86 รายการ เหรียญเงิน 16 รายการ เหรียญทองแดง 1 รายการและได้ไปแข่งขันระดับภาคจำนวน 23 รายการ

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง

โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง

แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6/2563

โรงเรียนสองพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองทุกคนที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ 

รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนสองพิทยาคมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. ได้รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเข้ารับพระราชทานในการจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี  อพ.สธ. ประโชน์แท้แก่มหาชน ปี 2565 วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

เริ่มวันที่ 3 ตุลาคม 2565

อัพเดทข้อมูลล่าสุด

28   มีนาคม  2566