https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/phey-phaer-phl-ngan-wichakar/home
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/museumsongpit/
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/

นายดนัย  อินโองการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอรวรรณ  ดอนแก้ว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนาถตยา  สุธรรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

ตารางเรียน/ตารางสอน

ภาคเรียน 1/2566

ภาคเรียน 2/2566

📌UPDATE งานจัดตารางสอนโรงเรียนสองพิทยาคม ประกาศใช้ตารางสอนตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   เริ่มใช้ วันที่  15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป   ตารางสอนครู   ตารางเรียนนักเรียน


📌ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-ผลไม้  ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4   ประกาศโรงเรียน 

📌ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง  รับสมัครตั้งแต่วันที่  1-8  พฤษภาคม  2566 เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล   ประกาศโรงเรียน      ใบสมัคร

📌ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง ประมูลราคาร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-ผลไม้  ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 และ ร้านถ่ายเอกสาร   ประกาศประมูลราคาร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-ผลไม้โรงเรียน       ประกาศประมูลราคาร้านถ่ายเอกสาร
  ใบเสนอราคาร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-ผลไม้     ใบเสนอราคาร้านถ่ายเอกสาร

📌งานจัดตารางสอนโรงเรียนสองพิทยาคม ประกาศทดลองใช้ตารางสอนตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นเวลา 1 สัปดาห์(นับจากวันเปิดเรียน 8 พฤษภาคม 2566)  ตารางสอนครู   ตารางเรียนนักเรียน

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับแจ้งเลขรหัสประจำตัวนักเรียน) ส่วนการจัดห้องเรียนให้เป็นไปตามที่แจ้งไว้ในวันมอบตัวเมื่อวันที่ 1 และ 2 เมษายน 2566      รายชื่อม.1      รายชื่อ ม.4

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2566 เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศโรงเรียน       ใบสมัคร

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-12 เมษายน 2566 เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศโรงเรียน   ใบสมัคร

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง ประมูลราคาร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-ผลไม้  ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3   ประกาศโรงเรียน  
ใบเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการ     ใบเสนอราคาร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-ผลไม้    ใบเสนอราคา ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

-ประกาศโรงเรียนเรื่อง ประกาศการจัดชั้นเรียนของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  (ห้องเรียนปกติ)  ปีการศึกษา 2566 ประกาศโรงเรียน

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-ผลไม้  ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2   ประกาศโรงเรียน 

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีการคัดเลือก  ประจำปีการศึกษา 2566   ประกาศโรงเรียน  

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง ประมูลราคาร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-ผลไม้  ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2   ประกาศโรงเรียน  
ใบเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการ     ใบเสนอราคาร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-ผลไม้    ใบเสนอราคา ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลฯ และผู้ขาดคุณสมบัติของการยื่นซองประมูลฯ  ประจำปีการศึกษา 2566   ประกาศผู้ชนะการประมูลฯ    ประกาศผู้ขาดคุณสมบัติของการยื่นซองประมูลฯ 

-ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่อง ประมูลราคาร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม-ผลไม้  ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566  ประกาศโรงเรียนและรายละเอียดต่างๆ

-ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ประกาศโรงเรียน

-UPDATe!!! โรงเรียนสองพิทยาคม แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนและกิจกรรมต่างๆ  ประกาศโรงเรียน

กิจกรรมเดือน  พฤษภาคม 2566

วันที่  25  พฤษภาคม 2566 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่4(ขุนศึก34) จังหวัดพิษณุโลก ได้มาจัดกิจกรรม "การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รณรงค์ปลูกสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" ซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทย แสงสีเสียง และสื่อผสม   ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมรับชมกิจกรรมดังกล่าว

วันที่  24  พฤษภาคม 2566  คณะทำงานจาก สพม.แพร่ ร่วมกับทางงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมลงพื้นที่ติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน เพื่อกลับเข้าศึกษาต่อจำนวน 16 ราย รับทราบปัญหานักเรียนและดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นตามกระบวนการติดตามทุกรายเรียบร้อย

วันที่  23  พฤษภาคม 2566 การอบรมผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ร้านค้าสวัสดิการ และร้านน้ำดื่ม-น้ำผลไม้ เรื่อง สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยนางพิมลวรรณ อารีชล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลสอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  22  พฤษภาคม 2566 กำนันลิขิต จันทร์ยอด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสองพิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเนื่องในวันครบรอบ 50 ปีโรงเรียนสองพิทยาคมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้เป็นกองทุนพัฒนาการศึกษาจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน พัฒนาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน ทั้งนี้ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อโรงเรียน คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

วันที่  20  พฤษภาคม 2566 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการประชุมชั้นเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาคเช้า-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคบ่าย-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่  19  พฤษภาคม 2566 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางนาถยา สุธรรม และคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดลองลือบุญ อ.สอง จ.แพร่

วันที่  18  พฤษภาคม 2566  คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมประชุมวิสามัญ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 

วันที่  18-19  พฤษภาคม 2566  การประเมินครูผู้ช่วยของ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  18  พฤษภาคม 2566  นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย นางสาวกัลยา สุรีย์และนางสาวสุพัตรา มาลัย ศึกษานิเทศก์ และนางวราลักษณ์ แสงด้วง นักวิชาการศึกษาลงพื้นที่นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม โดยนายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยทีมบริหาร และคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม ให้การต้อนรับและเข้ารับการนิเทศติดตามในครั้งนี้

วันที่  14  พฤษภาคม 2566   ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามหน่วยการเลือกตั้งต่าง ๆ ในอำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่  11  พฤษภาคม 2566 งานเทคโนโลยีโรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)โดยดำเนินการขยายผลให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  10  พฤษภาคม 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมพร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะดำเนินการในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันที่  8 พฤษภาคม 2566  วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  8 พฤษภาคม 2566  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566

วันที่   3 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  2  พฤษภาคม 2566 การประชุมคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสองพิทยาคมครั้งที่ 4/2566

วันที่  1  พฤษภาคม  2566 คณะครูและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานหน้าหน่วยเลือกตั้งแก่ รด.จิตอาสา (นศท.)โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

กิจกรรมเดือน  เมษายน 2566

วันที่  4 เมษายน  2566 ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสองพิทยาคม ในงานโครงการสืบสานวิถีชีวิตชุมชนตำบลบ้านหนุน

วันที่  2 เมษายน  2566 กิจกรรมมอบตัวนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโดม โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  1 เมษายน  2566 กิจกรรมมอบตัวนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโดม โรงเรียนสองพิทยาคม

กิจกรรมเดือน  มีนาคม 2566

วันที่  29  มีนาคม 2566 โรงเรียนสองพิทยาคม ให้การต้อนรับนายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอุบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่  28  มีนาคม 2566 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดประชุมสามัญประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม 

วันที่  17  มีนาคม 2566  นายลิขิต จันทร์ยอด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วย นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม นางอรวรรณ  ดอนแก้ว และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม และตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดผ้าป่าศิษย์เก่าและวันสถาปนาครบรอบ 50 ปีของโรงเรียนสองพิทยาคม  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2

วันที่  16 มีนาคม 2566 นางอรวรรณ ดอนแก้ว และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมทั้งคณะครู ผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน  ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปภาคี 4 ฝ่าย ณ ห้องเกียรติยศของโรงเรียน

วันที่ 15 มีนาคม 2566  โรงเรียนสองพิทยาคม รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา  การขับเคลื่อน 4 นโยบาย 10 จุดเน้น และการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียน 4 ด้าน จากนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่  นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.แพร่ นางจีระพันธุ์ ภู่ระหงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ (อ.ก.ต.ป.น.) ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเกียรติยศของโรงเรียน

วันที่ 14  มีนาคม 2566 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างโรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3

วันที่ 13 มีนาคม 2566 งานห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  จัดค่ายปฏิบัติการบูรณาการ 4 สาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ,2/1, ,3/1 ,4/1 ,5/1 และ 6/1 ปีการศึกษา 2565 

วันที่ 11 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ส่งนักเรียนคือ เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจเฉื่อย ม.1/1 เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับ ม.ต้น ไปต่อระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

วันที่  ุ6-9  มีนาคม 2566  งานวิชาการโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างการจัดการศึกษาทางไกลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมเวียงลคร  จังหวัดลำปาง

วันที่ 2 มีนาคม 2566 งานแนะแนว โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยมีพิธีขอขมาครู มอบประกาศนียบัตร ถวายผ้าป่าและบายศรีสู่ขวัญ

กิจกรรมเดือน  กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมเดินขบวน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในงาน "ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง" ประจำปี 2566  ณ วัดพระธาตุช่อแฮ

วันที่  27  กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  27  กุมภาพันธ์ 2566 นางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลคนดีศรีเทาชมพู

วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) นายกัมพล ภิมาลย์ ประธานสหวิทยาเขตโกศัยนครเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตโกศัยนคร ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตํานานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 13” ประจําปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์  อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่  เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดงานอย่างอบอุ่น

วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป) โรงเรียนสองพิทยาคมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก ที่มาศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสองพิทยาคมด้วยความยินดียิ่ง

วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่  23  กุมภาพันธ์ 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2566 การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70  ณ จังหวัดน่าน รวม 19 รายการ

วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการคุณให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่   31 มกราคม 2566 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนและคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70  ณ จังหวัดน่าน รวม 19 รายการ

กิจกรรมเดือน  มกราคม  2566

วันที่   27  มกราคม 2566 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมเสริมสร้างวินัย และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางอรวรรณ ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่   22 มกราคม 2566  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการฝึกตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2566 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ค่ายพระศรีพนมมาศ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่   21 มกราคม 2566  นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1-6 ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสองพิทยาคม” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่   16 มกราคม 2566 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 อำเภอสอง "พลังครู คือหัวใจสำคัญของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher's Power is the Transforming the Educational Quality" ณ โรงเรียนสองพิทยาคม  ในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระประจำวันเกิด) ถวายผ้าป่า และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ได้รับรางวัล  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ของอำเภอสอง จังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันที่   19 มกราคม 2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดงานตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่ของจีน  ภายในงานมีการจุดประทัดเปิดงานโดยนายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม  การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆเกี่ยวกับภาษาจีน และการแสดงของนักเรียนห้องเรียนภาษาจีน

วันที่   18 มกราคม 2566 คณะกรรมการนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ได้นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

วันที่   12  มกราคม 2566  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรม  Happy New year 2023 & วันเด็กแห่งชาติ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน การแสดงจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การแสดงจากนักเรียนระดับชั้นต่างๆ  การจับสลากมอบของขวัญให้แก่นักเรียน และการแสดงดนตรีสด ซึ่งทางโรงเรียนสองพิทยาคมขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน หน่วยงาน และห้างร้านต่างๆที่ได้ส่งมอบของขวัญให้แก่นักเรียน

วันที่   12  มกราคม 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

วันที่   10  มกราคม 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมประชุมสามัญประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2

รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 จังหวัดแพร่  จำนวน 103 รายการ เหรียญทอง 86 รายการ เหรียญเงิน 16 รายการ เหรียญทองแดง 1 รายการและได้ไปแข่งขันระดับภาคจำนวน 23 รายการ

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง

โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง

แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6/2563

โรงเรียนสองพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองทุกคนที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ 

รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนสองพิทยาคมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. ได้รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเข้ารับพระราชทานในการจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี  อพ.สธ. ประโชน์แท้แก่มหาชน ปี 2565 วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

เริ่มวันที่ 3 ตุลาคม 2565

อัพเดทข้อมูลล่าสุด

25  พฤษภาคม  2566