นายดนัย  อินโองการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนาถตยา  สุธรรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

ตารางเรียน/ตารางสอน

ภาคเรียน 1/2566

ภาคเรียน 2/2566

https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/museumsongpit/
https://sites.google.com/a/songpit.ac.th/sisy-kea-sxng-phith/

แบบวัด EIT สำหรับผู้รับบริการหรือติดต่อราชการประเมิน ITA ของโรงเรียน

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2566 

ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567

กิจกรรมเดือน มีนาคม  2567

วันที่ 2 มีนาคม  2567  วงโยทวาทิตโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 1 มีนาคม  2567  งานแนะแนวโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนเนื่องในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้้น ม.3 และ 6 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 มีนาคม  2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางนาถตยา  สุธรรม และนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองอำนวยการโรงเรียน อบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 1 มีนาคม  2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองอำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งเกียรติบัตรและรางวัลจากการแข่งขันงาน มหกรรมวิชาการ “เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 14” ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดือน กุมภาพันธ์  2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  นางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล Popular Vote สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Independent Study : IS) ที่จัดแสดงในงาน"เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566"

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีเทา-ชมพู" โรงเรียนสองพิทยาคมประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับตัวแทนนักเรียน ทุกระดับชั้น เพื่อยกย่องนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในด้านต่าง ๆ 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปี 2566 (พรรคคะวะโต) รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา กล่าวอำลาตำแหน่ง และมอบเข็มสภานักเรียนเพื่อส่งมอบภาระงานพร้อมทั้งแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปี 2567 (พรรคนี้ต้องการเธอ)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  นางสาวทิพย์วรรณ  ตนะวิไชย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันส้มตำลีลา ในงาน"เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566" 

แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567  นางสาวมณฑารพ กาศเกษมและคณะศึกษานิเทศก์  สพม.แพร่ ได้เข้ามาติดตามการจัดการเรียนรู้และการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องสมุดโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567  การดีเบตของผู้ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567  ของทั้งสองพรรคคือ เบอร์ 1พรรคนี้ต้องการเธอ และเบอร์ 2 พรรคโขนง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567  การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรมเยาวชน STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา่ปีที่ 4  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เครือข่ายศิษย์เก่า และภาคี 4 ฝ่าย  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร( กอ. รมน. ) จัดอบรมคุณธรรม โครงการ บวร และแนะแนวศึกษาต่อให้กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา3

วันที่  21  กุมภาพันธ์  2567  นายนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับคุณครูใหม่จำนวน 2 ท่านในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนสองพิทยาคม คือ คุณครูเจษฎา  นุมัติ  ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ และครูพิชชงษ์  วงศ์นิวัฒน์ กลุ่มสาระฯศิลปะ(ดนตรีไทย)

วันที่  20  กุมภาพันธ์  2567 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพกำนัลทูล อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  20  กุมภาพันธ์  2567  กิจกรรมพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวันมาฆบูชา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 ณ อาคารหอประชุม 45 โรงเรียนสองพิทยาคม

 วันที่  19  กุมภาพันธ์  2567 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวิชาการ “เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ ครั้งที่ 14” ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมีนายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม กล่าวรายงานการจัดงานฯ  พร้อมด้วยนางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค จัดหางานจังหวัดแพร่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นเวทีแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและแนวทางการเรียนรู้เพื่อการมีอาชีพให้แก่นักเรียนต่อไป

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  แนะนำผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567  เบอร์ 1พรรคนี้ต้องการเธอ และเบอร์ 2 พรรคโขนง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  นางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและคณะครูหัวหน้าระดับแต่ละชั้น ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสองมาจัดกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์แก่นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา3

วันที่  7-9 กุมภาพันธ์  2567 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชานักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม สถานศึกษาวิชาทหารจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35

วันที่  8 กุมภาพันธ์  2567  การประชุมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม ครั้งที่ 2/2567 โดยนายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมได้มอบของขวัญให้แก่คณะครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มกราคม และเดือนกุมภาพันธ์

วันที่  8 กุมภาพันธ์  2567  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสองพิทยาคม กิจกรรมวันตรุษจีน โดยมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมและได้รับความอนุเคราะห์การแสดงเชิดสิงโต จากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)และนักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2567  นายกฤษดา แก้วพรหม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วม “กิจกรรมรณรงค์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อ.สอง  จ.แพร่

วันที่  7 กุมภาพันธ์  2567 นางศิริพร  มีเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนชั้น ม.5/1  โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น “นวัตกรรมและเทคโนโลยี” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงาน open house กาดนัดหลักสูตรและงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับสุนัขและแมวจากวัสดุธรรมชาติ และรางวัลชมเชย เรื่อง การรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ  ครูที่ปรึกษาคือ นางศิริพร  มีเจริญ  และนางสาวทิพย์วรรณ ตนะวิไชย

วันที่  4-6 กุมภาพันธ์  2567 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม สถานศึกษาวิชาทหารจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35

วันที่  2-3  กุมภาพันธ์  2567  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมเดินทางไกล สูทกรรม และเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือและยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาวัดของก.วินัย และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่  1 กุมภาพันธ์  2567  นางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิยาคม มอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม จำนวน 11 ทุนละ 1,500 บาท

วันที่  1 กุมภาพันธ์  2567  เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมหรือแก่งเสือเต้นได้เข้ามาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเพื่อทำงานพิเศษแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแม่ยมหรือแก่งเสือเต้น ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน โดยมีค่าตอบแทนรายวันให้

กิจกรรมเดือน มกราคม 2567

วันที่  31  มกราคม  2567  สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่  สาขาร้องกวาง จัดกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  31  มกราคม  2567  โรงเรียนสองพิทยาคมให้การต้อนรับนายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.แพร่และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง  ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  31  มกราคม  2567  การตรวจสารเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยศึกษาธิการจังหวัดกับสถานีตำรวจภูธรสอง โรงพยาบาลสอง  และปกครองอำเภอสอง  ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  30  มกราคม  2567  นักศึกษาวิชานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษาวิชาทหารจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35

วันที่  19 มกราคม  2567  คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.3 และ ม.6  ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่  18 มกราคม  2567  คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.4 และ ม.5  ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17  มกราคม  2567  คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง

วันที่  17  มกราคม  2567 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2566 และการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2567 รวมทั้งนักเรียนได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่โรงเรียนสองพิทยาคมอีกด้วย

วันที่  16  มกราคม  2567 คณะครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสองพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงฟ้อนกลองอืดเมืองสอง ในงานมหรสพสมโภช พระเจ้าเศรษฐีทันใจเมืองสอง ณ พระธาตุม่อนขุมคำ อำเภอสอง จังหวัดแพร่  ในการนี้โรงเรียนสองพิทยาคมขอขอบพระคุณคณะศิษย์เก่ามา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

วันที่ 16  มกราคม  2567  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์งานวันครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่

วันที่  16  มกราคม  2567  คณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมร่วมพิธี " วันครู " เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานการจัดงานวันครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ประจำปี 2567 พร้อมให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

วันที่  16  มกราคม  2567 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมพิธี " วันครู " ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567  โดยมีนายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสอง  และนายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  13  มกราคม  2567 นางแสงเดือน วงค์ทา และ ด.ญ.ขวัญจิรา  คีรีรมย์  นักเรียนชั้น ม.2/1 เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตตรวจราชการ  และ รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 2 ระดับเขตเขตพื้นที่การศึกษา การเขียนเรียงความเฉลิมพระเกียรติ "ร้อยถ้อยคำ  ร้อยความทรงจำจากดวงใจ" เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม  ธ  ครองไทย  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9  ในโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดีคนเก่ง  “สานรักวันเด็ก” องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2567 จากนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

วันที่   12 มกราคม  2567  ายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม รับมอบเครื่องประดับ และชุดต่าง ๆ มูลค่ารวมกว่า 158,900 บาท จากแบรนด์ มาลากาญจน์ และคำปันเมา คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสองพิทยาคม ทางโรงเรียนสองพิทยาคมขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะนำของที่รับมอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจกรรมนาฏศิลป์โรงเรียนสองพิทยาคม และ กิจกรรมส่งมอบความสุข มอบของขวัญให้แก่นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนสองพิทยาคมขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู และห้างร้านต่างๆ ที่ได้สนับสนุนของขวัญให้กับนักเรียนมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

วันที่   10-11 มกราคม  2567 ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 5 มกราคม  2567  ฝ่ายบริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ English We Like  สำหรับติว A Level & TGAT Eng ของบริษัท ไร่ขนุน กรุ๊ป จำกัด และได้นำขนมมาแจกให้กับนักเรียนและคณะครู บุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ทางโรงเรียนขอขอบคุมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 

วันที่ 5  มกราคม  2567 ฝ่ายบริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูศักดิ์สิทธิ  ศรีคำภา เนื่องในโอกาสจะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกวิชาพลศึกษา ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 11 มกราคม 2567

วันที่  4 มกราคม  2567 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ให้การต้อนรับนายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.แพร่ คณะศึกษานิเทศและคณะอนุกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงเพื่อทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ดูแล เป็นพี่เลี้ยง ตลอดระยะเวลาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่   3  มกราคม  2567 การประชุมสามัญ ประจำเดือนมกราคม 2567 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดือน ธันวาคม 2566

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2566  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขัน เปตอง กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2566   ณ สนามยั้งม้า โดยทีมหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

วันที่ 22-24 ธันวาคม 2566  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “วิถีภูมิปัญญาคนเมืองสอง” ในงาน “ลานวัฒนธรรมสืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปี 2566 ” ณ ลานวัฒนธรรม อุทยานลิลิตพระลอ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 22 ธันวาคม 2566   ฝ่ายบริหารพร้อมด้วยคณะครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสองพิทยาคม นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดกิจกรรม "ลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย  ประจำปี 2566" ณ อุทยานลิลิตพระลอ

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2566  การแข่งขันเทเบิลเทนนิส  ณ สนามโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยผลการแข่งขัน ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่ 22 ธันวาคม 2566  เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสอง ได้มาประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงวันหยุดยาว  ได้แก่ การสวมหมวกนิรภัย กฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายสุรา การเมาแล้วขับ เบอร์โทรฉุกเฉิน  เป็นต้น ด้วยความห่วงใยความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมทุกคน

วันที่ 22 ธันวาคม 2566  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ. สอง  คณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ  คณะครูบุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมท่านใหม่

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส “ Christmas Day “ ณ หอประชุมโรงเรียน

วันที่  19-20   ธันวาคม  2566  โรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ระดับจังหวัด ประเภทบาสเกตบอล (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่

วันที่ 19 ธันวาคม 2566  นางนาถตยา สุธรรม และนางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม เดินทางไปส่งและร่วมแสดงความยินดีกับนางอรวรรณ  ดอนแก้ว เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

วันที่  19   ธันวาคม  2566 นางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมทุกคน ร่วมแสดงความยินดีกับนางอรวรรณ  ดอนแก้ว เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อีกทั้งท่านยังได้มอบพัดลม จำนวน 4 เครื่องให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในงานต่างๆ ของโรงเรียน

วันที่  18   ธันวาคม  2566  โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับเมตตาจิตจากพระและสามเณรนิสิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิยาเขตแพร่ (มจร แพร่) เข้ามาสังเกตการสอนเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ได้แก่ พระธงไชย สอิ้งทอง คัมภีรธัมโม วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ และสามเณรธีรศักดิ์ แสงสุข วิชาเอกสังคมศึกษา

วันที่  15  ธันวาคม  2566 นางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนสองพิทยาคม  ณ โรงเรียนบ้านคุ้ม โรงเรียนบ้านเตาปูน โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนอุบาลเทพสุนทรินทร์ โรงเรียนไทรัฐวิทยา31 และโรงเรียนบ้านร่องเย็น อ.สอง จ.แพร่

วันที่  14  ธันวาคม  2566  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนสองพิทยาคม  ณ โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง โรงเรียนบ้านลอง โรงเรียนบ้านป่าเลา โรงเรียนบ้านดอนชัย และโรงเรียนบ้านนาหลวง อ.สอง จ.แพร่

วันที่  13  ธันวาคม  2566  นางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนสองพิทยาคม  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) อ.สอง จ.แพร่

วันที่  13  ธันวาคม  2566  นายดนัย  อินโองการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมพร้อมด้วยนางนาถตยา  สุธรรม และ นางสาวพันธิการ์  จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจากโรงเรียนวังฟ่อนวิทยา แผนกสามัญ เพื่อเป็นศิริมงคล

วันที่  12  ธันวาคม  2566  นายดนัย  อินโองการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมพร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้ว และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมประชุมสามัญประจำเดือน ธันวาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2

วันที่  12  ธันวาคม  2566  นายดนัย  อินโองการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมพร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้ว และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสิทธิพล  นันตา ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  7  ธันวาคม  2566  โรงเรียนสองพิทยาคมเป็ฯศูนย์สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่  6  ธันวาคม  2566  การประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  6  ธันวาคม  2566  นายดนัย  อินโองการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคณครูที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ SUPREME KST LOGIC GAMES 2023  ระดับประเทศ  เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก

วันที่  5  ธันวาคม  2566 นางอรวรรณ ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมพิธีน้อมรำลึกและร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 

วันที่  1 ธันวาคม  2566  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ  5 ธันวาคม ณ หอประชุมโรงเรียน

กิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2566

วันที่  27 พฤศจิกายน  2566 คณะครูและนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิด งานลอยกระทง ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลสอง ณ บริเวณฝายหนองคุ้ม อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่  27 พฤศจิกายน  2566 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้ว และคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ เขตพื้นที่ตำบลเตาปูน และตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่  27  พฤศจิกายน  2566  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ  ดอนแก้ว และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดในเขตพื้นที่อำเภอสอง

วันที่  25 พฤศจิกายน  2566  นางนาถตยา  สุธรรม ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ณ อุทยานลิลิตพระลอ

วันที่  24 พฤศจิกายน  2566  การประชาสัมพันธ์คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมในการร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดดงเจริญ วัดมัทธะ วัดโทกค่า และวัดหนองสุวรรณ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

วันที่  24 พฤศจิกายน  2566  เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่ ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจำหน่าย และการจุดพลุ ประทัดและดอกไม้เพลิงและห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2566  ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียนในเทศกาลงานลอยกระทง และฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุกคน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หากพบเห็นการกระทำความผิดจะดำเนินตามกฏหมายในทันที

วันที่  24 พฤศจิกายน  2566  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับแสดงความยินดีกับครูทิวากร  หงษ์ห้า ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี

วันที่  21-22 พฤศจิกายน  2566 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการสอนเพศศึกษาอนามัยเจริญพันธุ์ฯ สำหรับนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการเสริมพลังเยาวชน เพื่อเร่งการเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัวอย่างทั่วถึงเท่าเทียม จังหวัดแพร่ Enpowering our youth to access to SRHR  and family planning in phrae ณ ห้องประชุมสวนอาหารร่มไม้ปลายนา จังหวัดแพร่

วันที่  22  พฤศจิกายน  2566  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางอรวรรณ ดอนแก้ว และนางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  21 พฤศจิกายน  2566  นายดนัย อินโองการผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนสองพิทยาคม ได้แก่ ครูทิวารัตน์ ไข่คำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ครูกฤติยา มณีกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิชาเอกเคมี) และครูสิทธิพล นันตา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่  21 พฤศจิกายน  2566  นายดนัย อินโองการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอสั้น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2566

วันที่  20 พฤศจิกายน  2566  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางอรวรรณ  ดอนแก้ว และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูที่ได้เดินทางมาส่ง ครูกฤติยา มณีกาศ ครูทิวารัตน์ ไข่คำ และครูสิทธิพล นันตา เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนสองพิทยาคม อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านอำเภอสอง ณ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  17 พฤศจิกายน  2566  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมขบวนแห่และฟ้อนกลองอืด ในงานแห่คัมภีร์ใบลานตั้งธัมม์หลวง วัดเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่

วันที่  15 พฤศจิกายน  2566  คณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน จากการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลสอง

วันที่  13 พฤศจิกายน  2566 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ  ดอนแก้ว และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากนางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

วันที่  10 พฤศจิกายน  2566  นางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม รับมอบสังฆทานจากพระครูกันตสีลพิธาน วัดบ้านกลาง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วันที่  9 พฤศจิกายน  2566  กรีฑาสีโรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่  4 พฤศจิกายน  2566 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการประชุมชั้นเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,4 และ 5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ภาคเช้า)

วันที่  4 พฤศจิกายน  2566 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการประชุมชั้นเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 และ 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ภาคบ่าย)

วันที่  2 พฤศจิกายน  2566 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่   1 พฤศจิกายน 2566  การประชุมวิสามัญ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่   1 พฤศจิกายน  2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสุขาภิบาลโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2566

วันที่  30  ตุลาคม  2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโครงการ"เส้นทางชีวิต ขอลิขิตเอง" ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  30  ตุลาคม  2566  โรงเรียนสองพิทยาคมโดยการนำของนายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับฝ่ายบริหารและคุณครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษคือ นางนาถตยา สุธรรม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ, คุณครูขวัญศิริ  ไทยเก่ง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และนางปภาวรินทร์  ภักดี ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วันที่  31  ตุลาคม  2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรรางวัลรายการต่างๆ จากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปคณะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แก่นักเรียนและคณะครู โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  31  ตุลาคม  2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูธนโชติ ทรัพย์ประสม เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วันที่  27  ตุลาคม  2566 โรงเรียนสองพิทยาคมเป็นสถานที่ในการจัดการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  23  ตุลาคม  2566 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประชุมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  23 ตุลาคม  2566 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ  ดอนแก้ว และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2566

วันที่  13 ตุลาคม  2566 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วย นางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม ณ ที่ว่าการอำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่  11 ตุลาคม  2566 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดอบรมการอบรมการจัดทำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดย นายชวเลิศ  สิทธิพัฒนา ศึกษานิเทศก์ สพม.แพร่ และการอบรม การเขียนผลงานเพื่อรับรางวัล OBEC AWARDS โดย นางสาวธัญพิชชา  ฟองลอย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.แพร่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  2-10 ตุลาคม  2566  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยจังหวัดแพร่ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 

วันที่  3 ตุลาคม  2566 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(E-school) สำหรับงานสารบรรณ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 

วันที่  3 ตุลาคม  2566  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดการประเมินพนักงานราชการและครูอัตราจ้างโรงเรียนสองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  2 ตุลาคม  2566 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติกรวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน รุ่นที่ 1 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ณ โรงแรมทรีธารา จังหวัดลำปาง 

กิจกรรมเดือน กันยายน 2566

วันที่  30   กันยายน  2566  งานห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสองพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

วันที่  29   กันยายน  2566 โรงเรียนสองพิทยาคมจัดงานเกษียณอายุราชการคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปี 2566 “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” ณ หอประชุม 45 ปีโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  26   กันยายน  2566 จ่าสิบเอกสายเทพ ผ่องแผ้ว ผู้กำกับนักศึกวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมประชุมกับผู้ปกครองของนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าค่ายของนักนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี

วันที่  23 กันยายน  2566  งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีโรงเรียนสองพิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย Google Site  และ Canva โดยกลุ่มงานเทคโนโลยี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  26   กันยายน  2566 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม นางอรวรรณ ดอนแก้ว และนางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมประชุมสัมนาโครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

วันที่  24   กันยายน  2566  นายดนัย  อินโองการ และรองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมงานมุทิตาจิตผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ 

วันที่  20   กันยายน  2566 คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม งานวันเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Day) ประจำปี 2566 ณ เทศบาล

ตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่  20   กันยายน  2566  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2566  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้

วันที่  19  กันยายน  2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่นักเรียนอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  19  กันยายน  2566 สถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่ ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับ การหลอกลวงทางออนไลน์-รูปแบบกลโกง และให้นักเรียนร่วมทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์

วันที่  18   กันยายน  2566  สิบตำรวจเอกทองอินทร์ แมตเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและคหกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา3 โรงเรียนสองพิทยาคม 

วันที่  17 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอสอง งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

วันที่  16  กันยายน  2566  คณะผู้บริหารโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมงาน ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ร่วมกับสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ เพื่อแสดงความยินดีกับคณะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ 

วันที่   15-16   กันยายน  2566  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่  11-14    กันยายน  2566  โรงเรียนสองพิทยาคมเข้าการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2566 จังหวัดแพร่ ทั้งทีมชายและทีมหญิง ซึ่งผลการแข่งขันทีมชายได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมหญิงได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1

วันที่   14   กันยายน  2566 นางอรวรรณ ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม และผู้ปกครอง ร่วมโครงการชวนกันเข้าวัด สานสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียน(บวร) ต.บ้านกลาง ณ วัดคุ้มครองธรรมและ ต.บ้านหนุน ณ วัดศรีมูลเรือง 

วันที่  12  กันยายน  2566  โรงเรียนสองพิทยาคมร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

วันที่  9-10  กันยายน  2566  ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมอบรม เวทีการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนจังหวัดแพร่ การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่น ณ ห้องประชุมสวนอาหารร่มไม้ปลายนา จังหวัดแพร่

วันที่  8  กันยายน  2566 นางจุริยาภรณ์ สิทธิวงษ์ และนางสาวเนาวรัตน์  วงศ์ทา คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

วันที่  8  กันยายน  2566  คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม และผู้ปกครอง ร่วมโครงการชวนกันเข้าวัดสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน(บวร) ต.บ้านหนุน ณ วัดลองลือบุญ และ ต.ทุ่งน้าว ณ วัดทุ่งน้าว

วันที่  5  กันยายน  2566  งานห้องสมุดโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  3  กันยายน  2566  กิจกรรมติว A level คณิตศาสตร์ประยุกต์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

วันที่  2   กันยายน  2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  GSP (The Geometer's Sketchpad)

วันที่  2  กันยายน  2566 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 รุ่นอายุ 16 ปี ณ สนามฟุตบอล 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

กิจกรรมเดือน สิงหาคม 2566

วันที่  31  สิงหาคม 2566 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ณ สโมสรนายทหาร ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอลับแล จังอุตรดิตถ์ 

วันที่  31  สิงหาคม 2566 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม และผู้ปกครอง ร่วมโครงการชวนกันเข้าวัดสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน(บวร)  ณ วัดดอนชัย ต.สะเอียบ, วัดท่อสมาน ต.เตาปูน และวัดห้วยหม้าย ต.ห้วยหม้าย

วันที่  26-27  สิงหาคม 2566 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3, 5 และ 6 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  23  สิงหาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  23  สิงหาคม 2566  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ  ดอนแก้ว และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และคณะผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  22  สิงหาคม 2566  นายดนัย  อินโองการผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ  ดอนแก้ว และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  21  สิงหาคม 2566  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ  ดอนแก้ว นางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม ให้การตอนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ นำโดยนายประสิทธิ์  อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

วันที่  20  สิงหาคม 2566  กิจกรรมจิตอาสาและบริการวิชาการแก่สังคม ระดับบัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตแพร่ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปพื้นบ้านอำเภอสอง โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  18  สิงหาคม 2566  นางอรวรรณ  ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีผลงานที่เป็นเลิศเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรับโล่รางวัล เกียรติบัตรสำหรับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ที่มีผลงานที่เป็นเลิศเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่  18  สิงหาคม 2566  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น,  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Shows) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น,  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Shows) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่  17-19  สิงหาคม 2566  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ นักบินน้อย หุ่นยนต์ และตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนักบินน้อย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา (เครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ติดล้อปล่อยขึ้นจากพื้น)

วันที่  17  สิงหาคม 2566  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม นางอรวรรณ ดอนแก้ว และนางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมการประชุมสามัญประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  16-18  สิงหาคม 2566  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1  รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1  การแข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Champion) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Champion) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่  15  สิงหาคม 2566  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คุณครูศรินทรา  คชสินธิ์ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วันที่  11  สิงหาคม 2566  คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมร่วมกิจกรรม การกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณต่างๆในโรงเรียน

วันที่  12  สิงหาคม 2566  นางอรวรรณ  ดอนแก้ว และ นางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่  11  สิงหาคม 2566  นางอรวรรณ  ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566  หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  9  สิงหาคม 2566  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมบูรณาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และวันอาเซียน โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566  ณ  หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  9  สิงหาคม 2566 โรงเรียนสองพิทยาคมร่วมกับอำเภอสอง จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและลานกีฬาจังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอาคาร 45 ปี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  7-8  สิงหาคม 2566 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแมท และซูโดกุ ในงานคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี  ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่ 7 การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่  4 สิงหาคม 2566  ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมรับรางวัลในการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

กิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2566

วันที่  28 กรกฎาคม 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมพร้อมด้วยนางอรวรรณ  ดอนแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่  27 กรกฎาคม 2566 คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดต่างๆ ในอำเภอสอง

วันที่  27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  26 กรกฎาคม 2566 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงแม่น งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสองพิทยาคม ปีการศึกษา 2566 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  25 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,4 และ 5

วันที่  25 กรกฎาคม 2566 นายดนัย  อินโองการ โรงเรียนสองพิทยาคม เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน/วิธีการปฎิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practices ) สหวิทยาเขตโกศัยนคร ปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมด้วยนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ

วันที่  25  กรกฎาคม 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปีที่ 2 , 4 และ 5 เข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่  24 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเข้ามาประชาสัมพันธ์และแนวแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  24 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,3 และ 6

วันที่  24 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสองพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ในการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  20 กรกฎาคม 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำช่องทางการป้องกันภัยให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  18 กรกฎาคม 2566  นายดนัย  อินโองการพร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู โรงเรียนสองพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูอินทุรัตน์  เสาร์แดน ในโอกาสสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่  16 กรกฎาคม 2566 โครงการติว TGAT DEK67 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  13 กรกฎาคม 2566 นายดนัย  อินโองการผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ  ดอนแก้ว และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม 45 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  12 กรกฎาคม 2566 นายดนัย  อินโองการผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ  ดอนแก้ว และนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม 45 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  7-9 กรกฎาคม 2566 จ่าสิบเอกสายเทพ ผ่องแผ้ว ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยนายจอมพล ใจงาม และนายภูวนัย เมาอ้าย นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม เข้ารับการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่  11 กรกฎาคม 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ  ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม จ่าสิบเอกสายเทพ  ผ่องแผ้ว และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ.2566 และเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ตลาดสดบ้านป่าแดง หมู่ที่ 7 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่  10 กรกฎาคม 2566 นายดนัย  อินโองการพร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู โรงเรียนสองพิทยาคมรับมอบพัดลม 20 นิ้วจำนวน 10 เครื่อง จากผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนาม โดยมีคุณครูปราณี  บุญเทพเป็นตัวแทนในการส่งมอบ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

วันที่  8 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินพลังยางให้กับนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา3 โรงเรียนสองพิทยาคม โดยมีนางนาตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่  7 กรกฎาคม 2566 การประชุมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  5 กรกฎาคม 2566 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  5 กรกฎาคม 2566  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมพร้อมด้วยนางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้กำกับลูกเสือและกองลูกเสือโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ณ สนามกีฬา โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  4 กรกฎาคม 2566  คณะศึกษานิเทศจากสพม.แพร่และศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้านิเทศติดตาม โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของโรงเรียนสองพิทยาคม ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  4 กรกฎาคม 2566 การประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  4 กรกฎาคม 2566 โครงการติว GAT3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  3 กรกฎาคม 2566 นางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ได้แก่ คุณครูปวรัช  เป็งวงศ์ คุณครูพิศสุดา  พรมปา และคุณครูทิพวรรณ  สาทุ่ง และครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ (คศ.2) คุณครูวิไลรัตน์  ชาญพฤติ

วันที่  2 กรกฎาคม 2566 คณะครูนำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมแสดงการฟ้อนรำ ยอยศพระลอ ในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร 4 สโมสร ของจังหวัดแพร่ และงานฉลองครบรอบ 39 ปี สโมสรโรตารีสอง ณ ห้องประชุมพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่  2 กรกฎาคม 2566 นางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการติว TGAT DEK67 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  1 กรกฎาคม 2566 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วย นางอรวรรณ ดอนแก้ว และนางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จัดโดยงานเทคโนโลยี โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  1 กรกฎาคม 2566 คณะครูผู้กำกับลูกเสือ และตัวแทนลูกเสือโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

กิจกรรมเดือน  มิถุนายน 2566

วันที่  30  มิถุนายน 2566 นางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะครูผู้กำกับลูกเสือ และตัวแทนลูกเสือโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่  26  มิถุนายน 2566 คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่  26  มิถุนายน 2566  กิจกรรม เดิน - วิ่ง ประเพณีครั้งที่ 11 ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่  20-23  มิถุนายน 2566  คณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการฝึกอบรมงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

วันที่  24  มิถุนายน 2566  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

วันที่  23  มิถุนายน 2566  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดิน-วิ่งประเพณี ครั้งที่ 11 ต่อต้านยาเสพติด รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566

วันที่  20  มิถุนายน 2566  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะครูและนักเรียน เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจเฉื่อย ในการแข่งขันบรรยายธรรมประจำ ปีพ.ศ. 2566 ระดับคณะภาคสงฆ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย

วันที่  17  มิถุนายน 2566  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2 เป็นคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

วันที่  15  มิถุนายน 2566  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักความเคารพ ความกตัญญู ต่อครูผู้มีพระคุณทุกท่าน ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  13  มิถุนายน 2566  โรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง

วันที่  13  มิถุนายน 2566   กรมการปกครอง อำเภอสอง ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ThaiD ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  12  มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลสอง ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจบริเวณต่างๆ ในโรงเรียนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่  12 มิถุนายน 2566  กรมการปกครอง อำเภอสอง ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ThaiD ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  10  มิถุนายน 2566  นางนาถตยา  สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง จิตวิทยาให้คำปรึกษากับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จาก อ.ดร. ภูริเดช พาหุยุทธ์ และรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับคู่มือ ปฏิทินการดำเนินงาน เกณฑ์การประเมินผลนักศึกษาปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู และกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรรักษ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่  9  มิถุนายน 2566  งานธนาคารโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาสอง ได้จัดกิจกรรมเปิดบัญชีใหม่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่สนใจ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  9  มิถุนายน 2566 นางอรวรรณ  ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาอำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านทุ่งน้าว และทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31

วันที่  8 มิถุนายน 2566   ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสองพิทยาคมได้ให้การต้อนรับตัวแทนจากสภากาชาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และกิ่งกาชาดอำเภอสองที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสองพิทยาคม ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  7 มิถุนายน 2566  โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุนและโรงพยาบาลสอง ในการฉัดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ภายในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  3 มิถุนายน 2566  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมกิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี ณ ป่าชุมชนบ้านนาไร่เดียว  อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่  3 มิถุนายน 2566  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมนางอรวรรณ  ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่  1-2 มิถุนายน 256 ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพานักเรียนสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นการสมัคร ตรวจสอบเอกสาร และคุณสมบัติ ณ โรงยิม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ณ สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่  1 มิถุนายน 256 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดขับร้องบทเพลงธรรมะ ในงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

วันที่  1 มิถุนายน 256  คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสองพิทยาคมร่วมประชุมสามัญประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยนายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมได้มอบรางวัลให้แก่คณะครูที่ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Best Practices ปีการศึกษา 2565 อีกทั้งมีตัวแทนจากบริษัทสยาม สไมล์ เข้ามาแนะนำประกันต่าง ๆ ให้แก่คณะครู ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  1 มิถุนายน 2566 คุณหมอจากโรงพยาบาลสอง ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เนื่องจากช่วงนี้โรคไข้เลือดกำลังระบาดในอำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อให้บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมทุกคนตระหนักถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออกและรู้วิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคนี้

กิจกรรมเดือน  พฤษภาคม 2566

วันที่  31  พฤษภาคม 2566  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2566 ภายในบริเวณ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  31  พฤษภาคม 2566  นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางอรวรรณ ดอนแก้ว และนางนาถตยา สุธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมอบรมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3  โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  31  พฤษภาคม 2566  นางอรวรรณ ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก “เลิกสูบ เลิกเสี่ยง คุณทำได้ ” เพื่อตัวคุณเอง และคนที่คุณรัก

วันที่  29  พฤษภาคม 2566  นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม มอบช่อดอกไมและกล่าวแสดงความยินดีแก่ครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วันที่  26  พฤษภาคม 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการมีงานทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่โรงเรียนสองพิทยาคมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  คือ วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่  25  พฤษภาคม 2566 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่4(ขุนศึก34) จังหวัดพิษณุโลก ได้มาจัดกิจกรรม "การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รณรงค์ปลูกสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" ซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทย แสงสีเสียง และสื่อผสม   ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมรับชมกิจกรรมดังกล่าว

วันที่  24  พฤษภาคม 2566  คณะทำงานจาก สพม.แพร่ ร่วมกับทางงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมลงพื้นที่ติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน เพื่อกลับเข้าศึกษาต่อจำนวน 16 ราย รับทราบปัญหานักเรียนและดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นตามกระบวนการติดตามทุกรายเรียบร้อย

วันที่  23  พฤษภาคม 2566 การอบรมผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ร้านค้าสวัสดิการ และร้านน้ำดื่ม-น้ำผลไม้ เรื่อง สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยนางพิมลวรรณ อารีชล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลสอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  22  พฤษภาคม 2566 กำนันลิขิต จันทร์ยอด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสองพิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเนื่องในวันครบรอบ 50 ปีโรงเรียนสองพิทยาคมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้เป็นกองทุนพัฒนาการศึกษาจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน พัฒนาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน ทั้งนี้ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อโรงเรียน คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

วันที่  20  พฤษภาคม 2566 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการประชุมชั้นเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาคเช้า-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคบ่าย-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่  19  พฤษภาคม 2566 นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยนางนาถยา สุธรรม และคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดลองลือบุญ อ.สอง จ.แพร่

วันที่  18  พฤษภาคม 2566  คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมประชุมวิสามัญ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 

วันที่  18-19  พฤษภาคม 2566  การประเมินครูผู้ช่วยของ โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  18  พฤษภาคม 2566  นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย นางสาวกัลยา สุรีย์และนางสาวสุพัตรา มาลัย ศึกษานิเทศก์ และนางวราลักษณ์ แสงด้วง นักวิชาการศึกษาลงพื้นที่นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม โดยนายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมด้วยทีมบริหาร และคณะครูโรงเรียนสองพิทยาคม ให้การต้อนรับและเข้ารับการนิเทศติดตามในครั้งนี้

วันที่  14  พฤษภาคม 2566   ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามหน่วยการเลือกตั้งต่าง ๆ ในอำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่  11  พฤษภาคม 2566 งานเทคโนโลยีโรงเรียนสองพิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)โดยดำเนินการขยายผลให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  10  พฤษภาคม 2566 นายดนัย  อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคมพร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะดำเนินการในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันที่  8 พฤษภาคม 2566  วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  8 พฤษภาคม 2566  โรงเรียนสองพิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566

วันที่   3 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  2  พฤษภาคม 2566 การประชุมคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสองพิทยาคมครั้งที่ 4/2566

วันที่  1  พฤษภาคม  2566 คณะครูและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานหน้าหน่วยเลือกตั้งแก่ รด.จิตอาสา (นศท.)โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

กิจกรรมเดือน  เมษายน 2566

วันที่  4 เมษายน  2566 ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสองพิทยาคม ในงานโครงการสืบสานวิถีชีวิตชุมชนตำบลบ้านหนุน

วันที่  2 เมษายน  2566 กิจกรรมมอบตัวนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโดม โรงเรียนสองพิทยาคม

วันที่  1 เมษายน  2566 กิจกรรมมอบตัวนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโดม โรงเรียนสองพิทยาคม

รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 จังหวัดแพร่  จำนวน 103 รายการ เหรียญทอง 86 รายการ เหรียญเงิน 16 รายการ เหรียญทองแดง 1 รายการและได้ไปแข่งขันระดับภาคจำนวน 23 รายการ

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง

โรงเรียนสองพิทยาคมได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง

รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนสองพิทยาคมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. ได้รับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเข้ารับพระราชทานในการจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี  อพ.สธ. ประโชน์แท้แก่มหาชน ปี 2565 วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

เริ่มวันที่ 19 มิถุนายน  2566

อัพเดทข้อมูลล่าสุด

3  มีนาคม  2567