กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556
       ภาพกิจกรรม                    รวมภาพแต่ละห้อง

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556
       ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมแสดงความยินดีกับครูนรินทร์ เชื้อหมอ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านหลวง จ.น่าน ,ครูขวัญศิริ ไทยเก่ง สอบคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วย โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ,ครูรวิสรา ต้นศิริ, ครูสุธนี  ธรรมศิริ, ครูวรางคณา  รัตนะ, ครูพรมราตรี  ดีมาก และครูสำราญ ขันทะสาร ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสองพิทยาคม เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2556
       ภาพกิจกรรม

การแนะแนวศึกษาเรียนต่อ ม.1, ม.4 ในเขตพื้นที่บริการและแนะแนวห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสองพิทยาคม รหะว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556
       ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "คนดีศรีเทาชมพู" เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2556
       ภาพกิจกรรม

ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนสองพิทยาคม (SP+Generation II) เข้าร่วมการแข่งขัน FIRST  LEGO  Leaque  Congratulate  ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระหว่าง วันที่  21-22 กุมภาพันธ์  2556 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ Robot Design Award 1st Place และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Robot Performance Award 3st Place ครูผู้ควบคุมทีมคือครูไพทูลย์ แสนเสนา, ครูวิไลลักษณ์ แสนเสนา, ครูวิษณุรักษ์ ครองสุขและครูนันทนีย์  นุราช
       ภาพกิจกรรม

 

การฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2,3 นักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2555 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2556
       ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมวิชาการ “เปิดฟ้าเมืองสอง มหกรรมวิชาการ ตำนานลิลิตพระลอ” ครั้งที่  3 ประจำปีการศึกษา 2555 ได้รับเกียรติจาก นายดนัย สังข์เกิดสุข รองผอ.สพม.เขต 37 เป็นประธานเปิดงานและ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานของครูและนักเรียน
       ภาพกิจกรรม

 

การมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานธนาคารโรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
       ภาพกิจกรรม

การมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา(ป.4-ป.6) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม
       ภาพกิจกรรม

 

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556  ณ โรงเรียนสองพิทยาคม
       ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสองพิทยาคม ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2556
       ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสองพิทยาคม ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2556 ณ ฝายแม่ยม อำเภอสอง จังหวัดแพร่
        ภาพกิจกรรม

การมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและเงินรางวัลแสดงความยินดีกับนักกรีฑาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
       ภาพกิจกรรม

 

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
       ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2556 ของคณะครูในอำเภอสอง ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม
       ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556
       ภาพกิจกรรม

กิจกรรมก๊อตทาเลนต์สองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2555
       ภาพกิจกรรม

 

 ผู้อำนวยการและคณะครูมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอำเภอสองและจังหวัดแพร่
       ภาพกิจกรรม

ค่ายดาราศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2556
       ภาพกิจกรรม

 

 กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ จังหวัดแพร่
       ภาพกิจกรรม

กิจกรรมประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนของงานแนะแนว, การแข่งขัน 180 IQ และห้องเรียนรักความสะอาด
       ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมเนื่องในวันภาษาต่างประเทศของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555
        ภาพกิจกรรม

กิจกรรมประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดเชียงใหม่
       ภาพกิจกรรม

 

 คณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 และเข้าร่วมการประชุมสัมมนา INTENSIVE WORKSHOP : สร้างสื่อ HTML5 บนระบบปฏิบัติการ ANDROID เพื่อการจัดการเรียนรู้กับ TABLET ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
        ภาพกิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหารร่วมพิธีเดินสวนสนาม "วันนักศึกษาวิชาทหาร" เมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จ.แพร่
        ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
        ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วิทยาลัยเชียงรายและอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
        ภาพกิจกรรม

 

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน งานนิทรรศการเปิดประตูสู่ อารยธรรมมังกรครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนพิริยาลัย วันที่ 24-25 สิงหาคม 2555 และรับรางวัลแสดงความยินดีจากทางโรงเรียน
        ภาพกิจกรรม

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555
        ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 และ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
        ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนสองพิทยาคม ปีการศึกษา 2555  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน รอง ผอ.สพม.เขต 37 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต37 เป็นประธานพิธีเปิดและผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้ปกครองได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดและชมการแข่งขันในครั้งนี้
        กิจกรรม               พาเหรด           กองเชียร์และการแสดง

 

การประชุมใหญ่ผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน(Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
         ภาพกิจกรรม

การประชุมสามัญประจำเดือนตุลาคม 2555  การแสดงความขอบคุณและยินดีกับนักศึกษาจีนที่จบการฝึกประสบการณ์การสอนที่โรงเรียนสองพิทยาคม และการแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลคะแนนสอบ O-Net อยู่ในระดับสูง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555
       ภาพกิจกรรม

 

การตรวจสอบ ทบทวน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555
         ภาพกิจกรรม

การอบรมพัฒนาครูด้าน ICT เพื่อผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555
         ภาพกิจกรรม

 

นักเรียนรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดแพร่
         ภาพกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ Folk Song ในมหกรรมถนนเด็กเดินต้านยาเสพติด เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  วันที่ 10 กันยายน 2555 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ(สนามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
         ภาพกิจกรรม

 

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะ สหวิทยาเขตโกศัยนคร ณ โรงเรียนสองพิทยาคม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555
         ภาพกิจกรรม

คณะนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านอำเภอสอง ณ โรงเรียนสองพิทยาคม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555
         ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสองพิทยาคม ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม 2555
         ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวังชิ้นวิทยา ได้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนสองพิทยาคม เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม 2555
         ภาพกิจกรรม

 

การประชุมพนักงานเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  อำเภอสอง เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2555  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม
         ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจูงมือน้อง คล้องสู่มหาวิทยาลัย สานสายใยเทาชมพู เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม
         ภาพกิจกรรม

 

นายยงยุทธ  ผิวขำ   ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวดวิทยากรแกนนำ หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น"  ระหว่างวันที่  7-9 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่ 5 (เชียงใหม่)
         ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่10 สิงหาคม 2555
         ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชนี ในโครงการ "น้ำใสในโลกใบเขียว" ของคณะครู-นักเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม จำนวน 10,000 ต้น ณ ป่าชุมชนตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555
         ภาพกิจกรรม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคมตามวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอสอง เนื่องเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555
         ภาพกิจกรรม

 

นักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม เข้ารับรางวัลการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปีพ.ศ.2555" ณ ศาลจังหวัดแพร่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวสุภาภรณ์  ปันต่า ชั้น ม.3/3
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวแพรวพรรณ  เป็งสาย ชั้น ม.5/4
         รางวัลชมเชย นายฉัตรชัย  ใจงาม  ชั้น ม.5/3
         ภาพกิจกรรม

ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทุ่งช้าง จ.น่าน ในโอกาสที่มาส่งรองรัชนีวรรณ  บุญทวี ในการมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
         ภาพกิจกรรม

 

การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิงถิ่นฐานเพื่อเชื่อมโยงสู่อาเซียนและการผลิตสื่อ ICT "เอกลักษณ์-อัตลักษณ์ท้องถิ่น" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555
         ภาพกิจกรรม

สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นำคณะนักเรียนเยี่ยมชมศูนย์ศิลปะพืนบ้านโรงเรียนสองพิทยาคม เมื่อวัน เสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2555
         ภาพกิจกรรม

 

การฝึกซ้อมและเข้าร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2555 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท วงปี่พาทย์ล้านนาและกลองตี่งโนง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ห้องประชุมเล็ก) จังหวัดเชียงใหม่
         ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2555 ณ วัดคุ้มครองธรรม อ.สอง จ.แพร่
         ภาพกิจกรรม

 

ปรากฏการณ์อาทิตย์ทรงกลด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่
         ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2555  วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ณ วัดคุ้มครองธรรม อ.สอง จ.แพร่
         ภาพกิจกรรม

 

 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2555  วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ณ วัดคุ้มครองธรรม อ.สอง จ.แพร่
         ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2555  วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม
         ภาพกิจกรรม

 

 ร่วมแสดงความยินดีในการย้ายไปช่วยราชการ ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ของคุณครูจารุวรรณ  ธรรมสอน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
        ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสองพิทยาคม  วันที่ 4  กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม
         ภาพกิจกรรม

 

 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2555  วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม
         ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2555  วันที่ 31 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม
         ภาพกิจกรรม

 

พิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสองพิทยาคม เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม
         ภาพกิจกรรมการอบรมนักเรียน STOP HUMAN TRAFFICKING โครงการเวทีสัญจร สร้างความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้ปลอดภัยจากกระบวนการค้ามนุษย์ จังหวัดแพร่  วันที่ 27  มิถุนายน 2555 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม
         ภาพกิจกรรม

 


การจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณการ"กิจกรรมถนนเด็กเดินต้านยาเสพติด เมื่อภาคเช้าของวันที่ 26 มิถุนายน 2555
         ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 14-19 มิถุนายน และภาคบ่ายของวันที่ 25 มิถุนายน 2555
         การแข่งขัน          การแสดง               มอบรางวัล

 

การมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่คณะครูที่มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2554(เพิ่มเติม)  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555
         ภาพกิจกรรม

การอบรมการพัฒนาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสองพิทยาคม เมื่อบ่ายของวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสองพิทยาคม
         ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ในภาคเช้าของวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม
         ภาพกิจกรรม


การอบรมเพื่อเสริมวินัยให้กับนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติจากนายชาตรี แมตสี่ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลแพร่ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม
          ภาพกิจกรรม

 


ดร.อรทัย  มูลคำ และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555
          ภาพกิจกรรม


นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมชมการฝึกทบทวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ เทศบาลตำบลสอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
          ภาพกิจกรรม

 


คณะครูจากโรงเรียนทุ่งช้าง จ.น่าน เยี่ยมชมโรงเรียนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 และ คณะครูจากโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ เยี่ยมชมโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
          ภาพกิจกรรม


การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555
          ภาพกิจกรรม

 

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555
          ภาพกิจกรรม

การประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กร ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555
          ภาพกิจกรรม

กิจกรรมผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555
          ภาพกิจกรรม

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสองพิทยาคม เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2555
          ภาพกิจกรรม