:: แบบทดสอบหลังเรียน ::
:: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ::
:: เรื่อง พระพุทธ วิชา พระพุทธศาสนา ::


คำชี้แจง
เลือกข้อที่ถูกที่สุด โดยคลิกหน้าข้อตัวเลือก

1. พระราชาคณะของไทยรูปใดบ้างที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา
1. พระอุบาลี และพระอภัยมุนี
2. พระโสณะ และพระอุบาลี
3. พระมหินทะและพระอุบาลี
4. พระมหินทะและพระอภัยมุนี

2. เหตุผลที่ทำให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปทั่วโลกในปัจจุบันคือข้อใด
1. ตระหนักในคุณค่าของหลักธรรม
2. นับถือตามบรรพบุรุษสืบทอดกันมา
3. นับถือตามผู้นำของประเทศ
4. มีหลักธรรมแตกต่างจากศาสนาอื่น

3. ประเทศที่ได้รับการเผยแผ่ศาสนาก่อนประเทศอื่น คือประเทศใด
1. ศรีลังกา
2. ไทย
3. ญี่ปุ่น
4. จีน

4. องค์กรใดมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายทั่วโลก
1. สภาพุทธศาสนาแห่งโลก
2. พุทธศาสตร์สากล
3. พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
4. พุทธสมาคมระหว่างชาติ

5. ข้อใดถูกต้องที่สุดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่าง ๆ
1. หลังการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าครบ 1 ปี
2. หลังการสังคายนา ครั้งที่ 1 สมัยพระเจ้าอชาติศัตรู
3. หลังการสังคายนา ครั้งที่ 2 สมัยพระเจ้ากาลาโศกราช
4. หลังการสังคายนา ครั้งที่ 3 สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

6. ข้อใดเป็นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ช่วยสร้างสรรค์ความสงบสุขแก่ชาวโลก
1. สอนให้มีความเพียรพยายาม
2. สอนให้พึงตนเอง
3. สอนให้มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น
4. สอนให้มีความกตัญญู

7. ประเทศใดในทวีปยุโรปที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มากที่สุด
1.เยอรมนี
2. อังกฤษ
3. ฝรั่งเศส
4. สวิสเซอร์แลนด์

8. การมีจิตศรัทธาสร้างโบสถ์ วิหาร พระพุทธรูป สอดคล้องกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาด้านใด
1. การจัดระเบียบสังคม
2. การสร้างสรรค์อารยธรรม
3. การส่งเสริมการปกครอง
4. การสร้างสรรค์ความสงบ

9. บุคคลในครอบครัวจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้ต้องปฏิบัติธรรมในข้อใด
1. ทิศ 6
2. ทิศ 5
3. อปริหานิยธรรม
4. ทศพิธราชธรรม

10. หลักคำสอนใดในพระพุทธศาสนาถือเป็นรากฐานของอารยธรรมด้านการปกครอง
1. อารยวัฒิ 4
2. ทศพิธราชธรรม
3. อิทธิบาท 4
4. มรรค 8

11. สุวัณณหังสชาดกให้ข้อคิดในเรื่องใด
1. การพูดจาหยาบคายไม่เป็นที่ชอบใจของใคร ๆ
2. ควรยินดีในสิ่งที่ตนมี ตนได้
3. ไม่ควรนินทาว่าร้ายผู้อื่นลับหลัง
4. ควรรู้จักประมาณในการบริโภค

12. สาระสำคัญซึ่งเป็นหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งปรากฎในโอวาทปาติโมกข์ คือข้อใด
1. สัจจะ ทมะ สันติ จาคะ
2. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
3. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
4. ไม่ทำความชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

13. ผลดีของการแสดงโอวาทปาติโมกข์คือข้อใด
1. ได้พระสงฆ์ที่บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมด
2. พระพุทธเจ้าได้สาวกเพิ่มขึ้นอีก 1,250 องค์
3. มีผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น
4. พระสงฆ์มีแนวปฏิบัติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นแนวเดียวกัน

14. พระพุทธรูปปางประทานอภัย บอกถึงพุทธประวัติตอนใด
1. ตรัสรู้
2. ปรินิพพาน
3. แสดงปฐมเทศนา
4. เสด็จไปห้ามพระประยูรญาติที่จะทำสงครามกัน

15. แนวคิดในการเปรียบเทียบมนุษย์กับดอกบัว 4 เหล่าสอดคล้องกับข้อความในข้อใด
1. การแก้ปัญหาของมนุษย์เป็นไปตามขั้นตอน
2. สัตว์โลกมีสติปัญญาที่จะเข้าใจพระธรรมแตกต่างกัน
3. คนทุกคนเกิดมามีความแตกต่างกัน
4. การปฏิบัติธรรมด้วยความพอดีคือการปฏิบัติตามทางสายกลาง

16. ลักษณะของพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาคือข้อใด
1. ประทับนั่งขัดสมาธิ ทำนิ้วพระหัตถ์ขวาเป็นวงกลม พระหัตถ์ซ้ายประคองพระหัตถ์ขวาไว้
2. ประทับนั่งขัดสมาธิภายใต้เศียรพระยานาคทั้ง 7 พระหัตถ์ขวาวางทับพระหัตถ์ซ้าย
3. ประทับยืน พระหัตถ์ขวาตั้ง หันฝ่าพระหัตถ์ไปเบื้องหน้า
4. ประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางทับบนพระหัตถ์ขวา

17. คำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่า “ชื่อว่าคำหยาบไม่เป็นที่ชอบใจของใครๆ แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉาน” ทรงกล่าวในการแสดงธรรมเรื่องใด
1. นันทิวิสาลชาดก
2. ความโลภ
3. สุวัณณหังสชาดก
4. การแสดงความกตัญญูต่อผู้อื่น

18. การเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในประเทศไทย เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใด
1. สุโขทัย
2. อยุธยา
3. ธนบุรี
4. รัตนโกสินทร์

19. เหตุผลสำคัญข้อใดที่ทำให้องค์การสหประชาชาติประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก
1. เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
2. ทำตามมติของที่ประชุมพุทธศาสนิกชนสากล
3. เป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนา
4. เห็นความสำคัญของหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอายุยืนนานกว่า 2,500 ปี

20. ข้อคิดจากเรื่องใด สามารถนำมาปรับใช้ในการสมาคมกับผู้อื่น
1. นันทิวิสาลชาดก
2. สุวัณณหังสชาดก
3. พระอัญญาโกณฑัญญะ
4. พระเจ้าอโศกมหาราช

21. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดจัดพิธีบูชาเฉพาะบางวัดและไม่มีการเวียนเทียน
1. วันวิสาขบูช
2. วันมาฆบูชา
3. วันอัฏฐมีบชา
4. วันอาสาฬหบูช

22. ข้อใดเป็นวันธรรมสวนะทั้งหมด
1. วันเพ็ญเดือน 3 วันเพ็ญเดือน 12
2. วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
3. วันตักบาตรเทโว วันตักบาตรดอกไม้
4. วันขึ้น 8 ค่ำ วันแรม 8 ค่ำ วันขึ้น 15 ค่ำ วันแรม 14 – 15 ค่ำ

23. ประเพณีปฏิบัติที่พระสงฆ์กระทำในวันออกพรรษา ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างในการอยู่ร่วมกัน คือข้อใด
1. การแสดงพระธรรมเทศนา
2. การโกนผม โกนคิ้ว
3. การถวายผ้าอาบน้ำฝน
4. พิธีมหาปวารณา (การว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน ในพระอุโบสถ)

24. กิจที่พึงกระทำของพระพุทธศาสนิกชน ได้แก่ข้อใด
1. ทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล บำเพ็ญภาวนา
2. ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน
3. ถวายจตุปัจจัยในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
4. กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว

25. เหตุการณ์ในข้อใด เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวันมาฆบูชา
1. เกิดพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
2. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์
3. พระพุทธเจ้าแสดงโออวาทปาติโมกข์
4. พระพุทธเจ้าทรงวางกฎเกณฑ์ให้พระสงฆ์อยู่ประจำที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน

26. การที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบปัญญาของมนุษย์กับดอกบัว 4 เหล่าสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
1. วันมาฆบูชา
2. วันวิสาขบูชา
3. วันอาสาฬหบูชา
4. วันเข้าพรรษา

27. ประเทศใดเป็นผู้นำในการเสนอมติให้องค์การสหประชาชาติประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก
1. ไทย
2. อินเดีย
3. ศรีลังกา
4. พม่า

28. ทุกข้อเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบชา ยกเว้นข้อใด
1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
2. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม
3. เป็นวันที่เกิดพระสงฆ์องค์แรกในโลก คือพระอัญญาโกณฑัญญ
4. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขาร

29. พระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพุทธบริษัทในการตั้งกฎข้อห้ามพระภิกษุออกจาริกโปรดสัตว์เพราะเกรงจะเหยียบต้นกล้าข้าวของชาวบ้านเสียหาย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันสำคัญใด
1. วันวิสาขบูชา
2. วันอาสาฬหบูชา
3. วันอัฏฐมีบูชา
4. วันเข้าพรรษา

30. ใครแต่งกายไปวัดได้เหมาะสมที่สุด
1. นิวัฒน์ใส่กางเกงขาก้วย สวมเสื้อยืด
2. นพคุณใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงขายาว
3. นิภาใส่เสื้อสายเดี่ยว กระโปรงยาวคลุมเข่า
4. นงคราญใส่กางเกงขาสั้น เสื้อเกาะอก

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: